>

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 100-101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

cevaplar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 100-101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Senesi Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 100, 101, 102, 103 “Ölçme ve Değerlendirme” Etkinlik Cevapları MEB Yayınları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 100. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölgelere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

1. İpek Yolu hâkimiyeti için Türkler ve…..…ÇİNLİLER… …..içinde uzun seneler savaşım yaşanmıştır.
2. Eski Türk devletlerinde devletin başındaki kağana Tanrı tarafınca verildiğine inanılan güce ..KUT…..denir.
3 …KAVİMLER GÖÇÜ…sonrasında Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.
4 …GÖÇ….ve……TÜREYİŞ….Uygurlara ilişkin destanlardır.
5. Kur’an-ı Kerim dört halifeden önde gelen… HZ. OSMAN...Periyodu’nde çoğaltılmıştır.
6..AHİ TEŞKİLATI…Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında katkısı olan esnaf teşkilatıdır.
7. Orhun Abideleri..GÖKTÜRK…Devleti zamanında yazılmıştır.
8. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara..MUHACİR…, Medine’de onları karşılayıp konuk eden Müslümanlara ise….ENSAR.……denir.

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Cevap:

9. Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı (Yusuf Has Hacip)
10. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu (Karluklar)
11. Mekkeli müşriklerin Medineli Müslümanları hukuken tanımaları (Hudeybiye Antlaşması)
12. Türkiye Selçuklularının yıkılış sürecine girmesine sebep olan vaka (Kösedağ Savaşı)
13. UNESCO tarafınca koruma altına alınan Anadolu’daki ilk külliye (Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası)
14. Avrupalıların kâğıt, pusula, basımevi ve barutu öğrenmesine neden olan gelişme ( Haçlı Seferleri)

a) Haçlı Seferleri
b) Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
c) Yusuf Has Hacip
ç) Kösedağ Savaşı
d) Kavimler Göçü
e) Karluklar
f) Hudeybiye Antlaşması

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 101. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki soruların yanıtını ilgili alana yazınız.

15. Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin nedenlerini yazınız.

Cevap:

Artan nüfus ve arazilerin yetersiz kalması

Daha verimli toprakların aranması

Devamlı kabile savaşlarının olması

Devlet kurma arzuları

16. Tarihî İpek Yolu’nun Doğu ve Batı kültürlerine olan tesirini yazınız.

Cevap: Batılılar şark kültürünü öğrenmiş ve doğudaki zenginliklerin farkına varmışlardır.Yemek kültürü, gelenekler ve görenekler ile ilgili informasyon edinmişlerdir.Birbirlerini yakından tanıma imkanı bulmuşlardır.

17. İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçmiş olduğu, toplumsal hayatta eşitsizliğin egemen olduğu bir Arabistan vardı. Her kabile kendisini ötekilerden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle devamlı savaşım ederlerdi. Kız çocuklarına kıymet verilmez, köleleştirilen insanoğlu bir mal benzer biçimde alınıp satılırdı. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.
Buna bakılırsa İslamiyet ile beraber toplumda yaşanmış olan değişimleri yazınız.

Cevap: Irkçılık ve kabilecilik kalkmıştır, bayanlara hak ve kıymet verilmiştir, hak tesis edilmiştir, kan davaları bitmiştir, toplumsal yaşam düzene girmiştir.

18. Anadolu’nun vatan edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız.

Cevap: Anadolu’da kurulan beylikler yardımıyla başka beyliklerin önü açılmış, birlik ve beraberlik sağlanarak Bizans’a karşı ortak bir tavır alınarak kuvvetli olmuşlardır.

Türklerin İslamiyet’i kabulleriyle birlikte siyasal, toplumsal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimleri ilgili kutucuklara yazınız.

Cevap:

Siyasi: Kağan hakan benzer biçimde ünvanlar yerine sultan han benzer biçimde ünvanları kullandılar.Birfazla mimari yapı yaptılar, kültürleri İslam dinine bakılırsa şekillendi.

Sosyal: İslam kurallarına bakılırsa şeri hükümleri benimsediler. Dini bayramlar hayatlarına girdi.

Kültürel: Bir fazla yapıt vermeye başladılar, Arap edebiyatından etkilendiler.

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 102. Sayfa Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyun ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

20. Aşağıdakilerden hangisi Uygurları başka ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir?
A) Yerleşik hayata geçmeleri B) Kâğıt ve matbaayı kullanmaları
C) Demircilik ve dokumacılıkla uğraşmaları D) Mani dinini benimsemeleri

Cevap: C

21. Hz. Ömer Periyodu’nde illere valiler ve kadılar atanmış, Hz. Osman Periyodu’nde ise Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir.
Hz. Ömer ve Hz. Osman Periyodu’nde meydana getirilen bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu bulunduğunu gösterir?
A) İslamiyet’in geniş alanlara yayılması
B) Merkezi otoritenin enerjisini kaybetmesi
C) Ekonomik yaşamın canlanması
D) Adalet sisteminin geliştirilmek istenmesi

Cevap: A

22. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin varlıkları, Anadolu’nun fethini ve Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Sonuçta hepsi Türkiye Selçuklularının egemenliğine girmişlerdir.
I. Anadolu Türk kültürüne katkıda bulundular.
II. Malazgirt Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin yanında yer aldılar.
III. Anadolu’nun fethini kolaylaştırdılar.
ilk Türk Beylikleri ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) I ve III C) I, II ve III D) Yalnız III

Cevap: C

23. “Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayıp çeşitli ülkelerden geçerek Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile Doğunun ipeği, baharatı, kültürü, uygarlığı ve bilgisi Batıya taşınmıştır. Aynı şekilde Batı kültürü de bu yolla Doğu’ya taşınmıştır.”
Yukarıda verilen bilgiye bakılırsa İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sadece alışverişin yapıldığı bir yoldur. B) Kültürler içinde köprü görevi görmüştür.
C) Doğudan Batıya giden tek tecim yoludur. D) İpek Yolu önemini yitirmiştir.

Cevap: B

24. I. Mevlânâ Celâleddini Rûmî II. Hacı Bektaşı Veli III. Firdevsî
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Periyodu’nde yaşayan düşünürlerdendir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve

Cevap: B

6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 103. Sayfa Cevapları

25. Türkler, askerî kabiliyetlerinden dolayı Abbasi ordusunda mühim görevler üstlenmişlerdir. Türklerin bu hususi durumunu bilen Abbasiler, Türklere özel olarak “Samarra” adlı şehri kurmuştur.
Bu bilgilere bakılırsa Abbasiler’in “Samarra” şehrini kurmalarındaki erek nedir?
A) Türklerle Araplar içinde ticareti geliştirmek
B) Türklerle Araplar içinde kültürel etkileşim sağlamak
C) Türklerin Araplarla karışarak askerî yeteneklerinin yok olmasını önlemek
D) Devlet yönetiminde Türklerin etkili olmasını sağlamak

Cevap: C

26. “Asya Hun Devleti’nin en kuvvetli hükümdarı olan Mete Han, Çin Devleti’ni yenmesine karşın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir.”
Yukarıdaki bilgiye bakılırsa Mete Han’ın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin kendi kimliklerini yitirme korkusu
B) Çin’de yeterince verimli toprak olmaması
C) Eski vatanlarını bırakmak istememeleri
D) Türk kültürünün üstünlüğünü ispatlamak

Cevap: A

27. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan meydana getirilen Türk göçlerinin siyasal sebeplerinden biri değildir?
A) Otlakların yetersizliği B) Boylar arası savaşım
C) Dünyayı fethetme arzusu D) Çin entrikaları

Cevap: A

28. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?
A) Gazneliler B) Karahanlılar C) Selçuklular D) Uygurlar

Cevap: D

29. Hicretten sonrasında Medine’de gerçekleşen Muhacir-Ensar kardeşliği Müslümanlar içinde birlik ve beraberliği elde etmiştir. Ayrıca değişik dinî grupların da dâhil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barışı elde etmiştir. Hicret’ten evvel adı Yesrib (nahoş) olan şehre Hz. Muhammed (s.a.v) tarafınca Medine adı verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de ilk olarak mescit inşa ettirmiştir. Peygamber Mescidi olarak anılan bu mescit hem bir yakarma yeri hem de yönetimsel işlerin görüldüğü bir yerdir. Ayrıca mescidin yanına Suffa isminde bir de okul yaptırmıştır.
Hicretten sonrasında İslam toplumu ile ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Müslümanlar birbirleriyle dayanışma içinde olmuştur.
B) İnşa edilen mescit tek bir erek için kullanılmıştır.
C) Toplumun eğitim, yönetim vb. gereksinimleri giderilmeye çalışılmıştır.
D) Toplumsal yaşama dair kurallar belirlenmiştir.

Cevap: B

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 95-96-97-98. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat