>

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

cevaplar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

2020-2021 Öğretim Senesi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Birim TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Sayfa 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 “Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti” Metni Etkinlik Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 50. Sayfa Cevapları

– Devletlerin tarih süresince tecim yollarının geçmiş olduğu yollara başat olmak istemelerinin sebepleri neler olabilir?

CEVAP: Ticaret yolları, tecim icra eden her devletin kullanmak zorunda olduğu yollardı. Bir tecim yoluna hakim olan devlet, o yolu kullanan kişileri denetleyebilir ve onlardan yolu kullandıkları için vergi alabilirdi. Ayrıca istediği benzer biçimde tecim yapabileceği için zenginleşebilirdi. Bu vaziyet devletlerin tecim yollarının denetimini elde etmek istemesine sebep olmuştur. Bir dönem süresince kültür ve uygarlık tüccarlar vasıtasıyla yayılmıştır. Yani tecim yolu olan devlet dünya gelişmelerinden daha erken haberdar olmuş ve ahenk elde etmiştir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 51. Sayfa Cevapları

– Günümüzde gazi unvanı kimler için kullanılmaktadır? Neden?

CEVAP: Günümüzde gazi unvanı Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup olup harbe fiilen katılan yada devlet sınırlarını ve güvenliği sağlamaya çalışırken yaralanan, sakatlanan ve bu durumu raporla kesinleşen kişiler için kullanılmaktadır. Bu kişiler devleti ve halkı korumaya çalışırken bazı ruhsal ve fizyolojik zorluklar çekmiş olduğu için onlara bu unvan ve çeşitli haklar verilir. Böylece sonraki yaşamları kolaylaştırılmaya çalışılır. Bundan dolayı fedakarlıkları için onlara teşekkür etmek gerekmektedir.

– Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.

CEVAP: Osmanlı Devleti, Bursa halkına karşı hiçbir baskıda bulunmamış, onlara rahatlık ve rahatlık getirmiştir. Bunu gören devlet adamları Osmanlı’ya hisarı kolayca vermiştir. Bundan dolayı onların yönetiminin doğruluğunu ayrım etmiş, bu yönetimin altına girmekte sakınca görmemişlerdir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 52. Sayfa Cevapları

– Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere haklar vermesinin devlete siyasal, askerî ve ekonomik bakımdan ne benzer biçimde yararları olmuştur? Tartışınız.

CEVAP: Osmanlı Devleti gayrimüslimlere devlet yönetiminde ve orduda vazife alma hakları tanımıştır. Böylece devletin gereksinim duyduğu mühim görevlerde insan yetiştirilmiştir. Bu vaziyet ordunun ve yönetimin kuvvetlenmesine sebep olmuştur. Gayrimüslimlerin Müslümanlardan değişik bazı vergiler vermesi de ekonomiyi güçlendiren sebeplerden biridir. Ayrıca insan gücüne katkı sağlanarak iktisat gelişmiştir.

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

Metni okuyun ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?

CEVAP: Osmanlı Devleti, Hristiyanların haklarının iadesi, halka dinî serbestlik tanınması ve vergi muafiyeti sağlanmasını elde etmiştir.

2. Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları sebep derhal kaldırılmamıştır?

CEVAP: Eski yönetim uygulamaları Osmanlı sistemiyle uyumlu hâle getirilirdi. Böylece öteden beri baskı altındaki halk, bu uygulamalar yardımıyla Osmanlı tebaasıyla ahenk sağlar ve Osmanlılık terimi çevresinde birleşirdi.

3. Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?

CEVAP: Osmanlı Devleti Balkanlar’da istimalet politikası uygulamıştır. Yani baskıcı olmamış, halkın değerlerine karışmamıştır. Bu vaziyet Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumasına sebep olmuştur.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 53. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

Metni okuyun ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Fetih ve hak arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

CEVAP: Fethedilen yerlerde adaletli olunduğunda insanoğlu serbestçe toplumsal ve ekonomik faaliyetlerde bulunabilir. Bu vaziyet üretimin artmasını ve zenginleşmeyi sağlar.

2. Yönetimin adaletli olmasının neticeleri neler olabilir? Açıklayınız.

CEVAP: Yönetimde hak olduğunda her insanın devlete itimatı tam olur. Bu durumda halk yöneticisine itaat ve sadakatle bağlanır. Kurallara kıymet verilir. Herkes adaletle yönetilmenin huzuruyla yaşar. Huzurlu bir cemiyet üretir. Böylece her alanda gelişim sağlanır.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 55. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

II. Mehmet’in sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sebeplerini tabloya yazınız.

 • Siyasi ———–> Toprak bütünlüğünü sağlamak istemesi
 • Askerî ———-> Ordunun iki kıta arasındaki geçisini kolaylaştırmak istemesi
 • Ekonomik —–> Boğazların kontrolünü ve Karadeniz ticaretinin hakimiyetini sağlamak istemesi
 • Dinî ————-> Hz. Muhammed’in hadisine mazhar olmak istemesi

– Fetih için meydana getirilen hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir? Neden?

CEVAP: Bence surları yıkabilecek topların yapılması daha önemlidir. Bundan dolayı ne kadar hazırlık yapılırsa yapılsın surlar yıkılmadığı sürece fetih gerçekleşemezdi.

– II. Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un kurtarılışı için başka hangi hazırlıkları yapardınız? Neden?

CEVAP: Ben olsaydım Bizans’ın yardım isteyebileceği bütün devletlerle antak kalma yapardım. Böylece yalnız kalmasını sağlardım.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 57. Sayfa Cevapları

– İstanbul’un fethinden sonrasında istimâlet politikası ve ulus sistemi uygulanmış mıdır? Neden?

CEVAP: İstanbul’un fethinden sonrasında istimâlet politikası uygulanmamış, iskân politikası uygulanmıştır. Bundan dolayı istimâlet politikasında halka hoşgörülü olma, onları dinlerinde ve kültürlerinde özgür bırakma vardır. Ancak II. Mehmet, fetihten sonrasında Anadolu’dan Türk nüfusun İstanbul’a göçünü teşvik ederek şehrin Türkleşmesini elde etmiştir. Yani İstanbul halkını Türkleştirmek, İslamlaştırmak durumu var ise orada istimâlet politikasından söz edilemez.

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

II. Mehmet’in 54. sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin neticelerini yazınız.

CEVAP: İstanbul’un Fethinin Sonuçları;

 • Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır. (Anadolu ve Rumeli içinde)
 • Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır.
 • Boğazların kontrolü Osmanlı Devlet’ne geçmiştir.
 • Karadeniz ticaretinin hakimiyeti sağlanmıştır. (İpek Yolu iç)
 • İki kıta arasındaki geçiş kolaylaşmıştır.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 58. Sayfa Cevapları

– Yavuz Sultan Selim Mısır’ın kurtarılışı için izlediği siyaseti açıklayınız?

CEVAP:Yavuz Sultan Selim barışçıl bir politika izlemiştir. Dostluk girişimlerine karşın Mümlükleri ikna edememiştir. Bu durumda sefer hayata geçirmeye karar vermiştir. Ilk olarak Memlük sultanını yanıltarak onu hazırlıksız yakalamak istemiştir. Ancak sonrasında planı açığa çıkmış ve açıkça harp ilanında bulunmuştur. Mercidabık Savaşı’nda Memlükleri yenmiştir. Ardından sulh teklifinde bulunmuş, kabul olunmayınca da Sina Çölü’nü geçerek disiplinli bir orduyla karşı tarafın düzenini anlayarak, plan yaparak hücum etmiş, Ridaniye Savaşı’nı da kazanmıştır.

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

İstanbul’un kurtarılışı ile Mısır Seferi’ni karşılaştırarak benzer ve değişik yanlarını yazınız.

Benzerlikler: İki fetih de başarıyla neticelenmiştir. Bizanslılar da Mümlükler de başka devletlerle ittifak yaparak Osmanlı Devleti’ne karşı çıkmıştır. İkisi de fetih siyasetinin bir sonucudur. Fatih Bizans surlarını, Yavuz da Sina Çölü’nü zorluklara karşın geçebilmiştir.

Farklılıklar: İstanbul’un kurtarılışı denizden, Mısır’ın kurtarılışı karadan yapılmıştır. Yavuz Memlük sultanına sulh öneri etmiştir, sadece Fatih Bizans İmparatoruna bu şekilde bir teklifte bulunmamıştır.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 59. Sayfa Cevapları

– Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?

CEVAP: Osmanlı ordusunu en çok zorlayan şey adadaki kalenin savunmaya elverişli, nihayet aşama korunaklı bir kale olmasıdır. Kale havan topları ile fazla güç halde yıkılabilmiştir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 60. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve ile ilgili araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

 • Fethedilen yer: Kırım
 • Fetheden padişah: Fatih Sultan Mehmet
 • Fethedildiği devlet: Cenevizliler
 • Fethedildiği tarih: 1475
 • Fethin sebepleri: Fatih’in Karadeniz’deki tecim yoluna tamamen hakim olmak istemesi
 • Fetihte izlenen metot: Kırım Hanın yardım istemesi üstüne Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasında kuvvetli bir donanmayı, Kırım kurtarılışı için görevlendirdi.
 • Fethin neticeleri: Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. İpek Yolu’nun denetimi tamamen Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir. Ceneviz limanları Osmanlı’ya geçmiştir.

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 61. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK BÖLÜMÜ ZAMANI

Minyatürleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan bölgelere yazınız.

1. Osmanlı askerlerinin hangi özellikleri daha fazla ilginizi çekti? Neden?

CEVAP: Giysileri ilgimi çekti. Bundan dolayı giysileri oldukça renkli görünüyor. Bir arada toplanan askerlerin giysileri birbirine benzese de renkleri farklıdır.

2. Sağdaki minyatürde yaya askerler sebep ön saflardadır? Yorumlayınız.

CEVAP: Bu askerler havan toplarını kullanmakla göreve getirilmiş olabilir. Bundan dolayı bir fetihte evvel surlar ve kaleler yıkılmalıdır. Bu durumda yaya askerler bu görevi üstlenirler.

3. Soldaki minyatürde kuşatma esnasında Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır? Yorumlayınız.

CEVAP: Osmanlı ordusu kale surlarını geçmekte zorlanmışlardır. Bundan dolayı minyatürde herhangi bir havan topu görünmemektedir. Askerlerin silahı da surları yıkmaya kafi değildir.

4. Soldaki minyatürde askerler sebep toprağı kazmaktadırlar?

CEVAP: Bu askerlerin amacı toprağı kazarak tüneller yapmaktır. Bu sayede kalenin surlarını yıkmak zorunda kalmadan içeriye girebilirler.

5. Minyatürlerde Osmanlı ordusunun hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?

CEVAP: Osmanlı ordusunun sınıflara ayrılması ön plana çıkarılmıştır. Bazı askerler top atmakta, bazı askerler atlı savaşmakta, bazıları tünel kazmakta, bazıları da padişahı korumaktadır.

6. Minyatürlerde tasvir edilen kişilerden hangileri padişahtır?

CEVAP: İki minyatürde de en süslü cet binen, en heybetli giysisi giyen, etrafı askerler tarafınca sarılan ve en büyük boyutlu çizilen şahıs padişahtır.

Haber Kaynağı

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat