2 3
a

Challenge İzmir Yarışması-2023

Challenge İzmir Yarışması

Challenge İzmir Yarışması

Yarışma Hakkında

Challenge İzmir, İzmir’in geleceğini şekillendirecek yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak bir açık inovasyon yarışmasıdır.

Bu yarışmada, genç zihinlerin fikirlerini hayata geçirmeleri için muhteşem bir fırsattır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği mevzu başlıklarında çözümcü projeler geliştirebilir ve büyük ödülleri kazanma fırsatı elde edebilirsin.

Yarışmanın Mevzusu

Yarışmanın mevzusu; Proje geliştirme, oyun geliştirme, genel başlıkları çerçevesinde katılımcılar tarafınca proje oluşturulması ve oluşturulan projelerin değerlendirilmesidir.

Yarışmanın Amacı ve Hedefleri

Yarışmanın amacı; belirlenen kategorilerde istenildiği taktirde hayata geçebilecek olgunlukta projeler üretilmesini sağlamaktır.

Yarışma Kategorileri

Proje geliştirme kategorisinde; dirençli şehir, iklim değişikliği, geri dönüşüm, altyapı, gezim ve ulaşım başlıklarında proje geliştirebilirsin.

Oyun geliştirme kategorisinde; şehir sakinlerinin yaşamını kolaylaştıracak oyunlaştırma projesi yada kentin tanıtımını sağlayacak oyunlar geliştirebilirsin.

Yarışma Organizasyonu

İşbu yarışma, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafınca düzenlenmekte olup yarışmanın organizasyon ve altyapı temin işi 25 Proje Teknoloji Ltd. Şti. tarafınca sağlanmaktadır. 25 Proje Teknoloji Ltd. Şti. işbu şartnamede “Hizmet Sağlayıcı” olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak anılacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya Türkiye’de her insanın katılımına açık olup ve KARGAKARGA platformuna üye olan tüm kişiler katılım izah edebilir. Bu hususta verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olmasının sorumluluğu katılımcıya aittir. Gerçeğe aykırılığın tespiti halinde katılımcının yarışmaya alınmaması veya yarışma dışı bırakılması hakkı hizmet sağlayıcıya aittir. Gerçeğe aykırılığın takımlar oluşturulduktan sonrasında tespit edilmesi halinde Hizmet sağlayıcı gerçeğe aykırı beyanda bulunan katılımcıyı yarışma dışı bırakabileceği benzer biçimde bu yarışmacının bulunmuş olduğu ekibi tamamen yarışma dışı bırakma hakkına da haizdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yazılı ön onay almak suretiyle Hizmet sağlayıcının katılım koşullarını değişiklik yapma hakları saklıdır. Bu şekilde bir durumun varlığı halinde meydana getirilen değişim/değişimler katılımcılara e-posta vasıtasıyla bildirilir.

Yarışmacılara Verilecek Informasyon/Belgeler

Yarışmacılara hizmet sağlayıcı tarafınca yarışmanın bilgileri, süreci ve ihtimaller içinde sorunlara karşı çözüm önerilerini içeren bir yarışma kılavuzu gönderilecektir. Yarışmacılar kılavuzda verilen tüm bilgilere uymakla yükümlüdür. Tüm yarışmacılar kendilerine gönderilen kılavuz içeriğini bildiklerini ve kabul ettiklerini taahhüt ederler. Bu hususta mesuliyet yarışmacılara aittir.

Yarışmacılardan İstenenler

Yarışmacıların Özgelecek algoritması sonrası belirlenen takımları ile proje üretmeleri, ürettikleri projeleri gönderilen PDR (Ön araştırma raporu) raporu ve istenilen CDR (Tehlikeli sonuç araştırma raporu) sunumu şablonunda doldurarak hizmet sağlayıcıya iletmeleri, geri bildirimler sonucunda raporlarında ve sunumlarında ilgili değişimleri yapmaları, online toplantı saatlerine zamanında ve eksiksiz olarak katılım göstermeleri gerekir.

Yarışma Şekli ve Takımların Oluşturulması

Yarışmaya bireysel olarak katılan katılımcılar ekip halinde yarışırlar. Takımlar, KARGAKARGA Platƒormu üyeleri arasından iştirakçilerin Özgelecek algoritmasına nazaran hizmet sağlayıcı tarafınca oluşturulabileceği benzer biçimde katılımcılar, kendi takımlarını da yarışmaya katılım koşullarını taşımak kaydıyla KARGAKARGA Platformu üyeleri arasından kendileri de oluşturabilirler. Takımların Özgelecek algoritmasına nazaran belirlendiği durumlarda; hizmet sağlayıcı tarafınca belirlenen takıma, katılımcılar takımın oluşturulduğu andan itibaren 48 saat içinde ve bir defaya mahsus olmak suretiyle itiraz edebilirler. İtiraz hizmet sağlayıcı tarafınca değerlendirilir ve haklı bulunursa hizmet sağlayıcı takımda lüzumlu görmüş olduğu değişimleri yapar. Takıma meydana getirilen itirazın değerlendirilmesinde tek yetkili hizmet sağlayıcı olup hizmet sağlayıcının bu hususta verdiği kararlar kesindir, itiraz üstüne verilen kararlara karşı iştirakçilerin tekrardan itiraz etme hakları yoktur.

Takımların kullanıcılar tarafınca oluşturulduğu hallerde; takımlar KARGAKARGA Platformu üyeleri arasından oluşturulabilir. Ekip oluşturmak isteyen Platform üyesi, öteki üye/üyelere Platform üstünden takıma çağrı isteği gönderecek olup kendisine çağrı gönderilen Platform üyesi bu daveti kabul edip etmeme noktasında serbesttir. Ekip oluşturmak isteyen Platform üyesi, gönderilmiş olduğu çağrı karşı tarafça kabul edilinceye dek davetini geri çekebilir. Karşı tarafça davetin kabul edilmesi halinde davette bulunan, davetini geri çekemez; sadece bu durumda yarışma için oluşturduğu ekibi KARGAKARGA dağıtabilir ve yeni bir ekip oluşturabilir. Takımların Platform üyesi kullanıcılar tarafınca oluşturulduğu hallerde de denetim yetkisi hizmet sağlayıcıya aittir. Takımda yarışma şartlarına haiz olmayan üyelerin varlığı halinde bu kişilerin veya takımın yarışma şartlarına haiz olsun olmasın tüm üyelerinin hizmet sağlayıcı tarafınca yarışma dışı bırakılma hakkı saklıdır.

Yarışmaya katılacak takımlar 2 ila 5 kişiden oluşur. Katılımcı sayısının tüm takımların 2 yada 5 kişiden oluşmasına imkân vermediği durumlarda son ekip daha azca kişiden oluşturulabilir. Yarışmanın başlayıp başvuruların devam etmiş olduğu dönemde yeni meydana getirilen başvurular olması durumunda hizmet sağlayıcı tarafınca sayısı 3 kişiden azca olan takımlara takviye yapılabilir. Hizmet sağlayıcının lüzumlu görmüş olduğu hallerde yarışmanın seyri esnasında iştirakçilerin takımlarını değişiklik yapma, mevcut takımların yapısında değişim yapma, bir ekibi başka bir ekibi birleştirme yada mevcut bir ekibi bölme hakları saklıdır. Hizmet sağlayıcı tarafınca oluşturulan takımlar, lüzumlu görmeleri halinde mentor desteği alma hakkına haizdir.

Yarışma Dışı Bırakılma

a) Katılımcılar, aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde hizmet sağlayıcı tarafınca derhal yarışma dışı bırakılırlar.

-Iştirakçilerin kılavuz ve şartnamede belirlenen yarışma kurallarına uymaması.

-Iştirakçilerin yarışmaya katılım hakkı olmamasına karşın işbu şartnamenin 5. maddesine aykırı olarak yarışmaya katılım gösterdiği veya vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı bulunduğunun tespit edilmesi.

– Iştirakçilerin kılavuz ve şartnamede belirlenen herhangi bir süreye riayet etmemesi.

-Iştirakçilerin yarışmanın sürmesine engel olacak veya hukuka, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlar içinde bulunmaları.

Yarışma Jürisi

Jüri üyeleri yarışmacılara e-posta kanalıyla bildirilecektir.

Jüri olarak belirlenen şahıs/kişilerin yarışmaya mazeret bildirerek veya herhangi bir mazeret bildirmeksizin katılmaktan kaçınması/kaçınmaları halinde bu kişiler yerine yeni jüri üyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafınca belirlenir. Bu durumda jüride meydana gelen değişim ve yeni jüri üyesi/üyelerinin kimler olacağı hizmet sağlayıcı tarafınca katılımcılara e-posta vasıtasıyla bildirilir.

Jüri Değerlendirme Kriterleri

Yarışmacı takımların oluşturduğu projelerin değerlendirilmesi, maliyet analizlerinin doğruluğu, projeye esas raporların düzeni, verilen sürelere uygunluk, zamanında tamamlanma, uygulanabilirlik kabiliyeti başta olmak suretiyle jüri tarafınca belirlenecek objektif kriterlere nazaran yapılır.

Sonuçların İlanı

Büyük final öncesi finalist projeler, büyük final ile birinci, ikinci ve üçüncüleri açıklanacaktır. Sonuçlar tüm toplumsal medya vasıtalarıyla duyuru edilecek ve iştirakçilerin bildirdiği e-posta adreslerine gönderilecektir.

Yarışma Koşullarında Değişim

Yarışma başlamadan ilkin veya yarışma esnasında durumun gerekliliklerine nazaran hizmet sağlayıcının ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin değişim yapma hakları saklıdır. Meydana getirilen değişimler ile gelişmeler hakkında katılımcılara e-posta yolu ile hizmet sağlayıcı tarafınca bilgilendirme yapılır.

Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli ve Yeri

İş bu yarışmadan doğan ihtilaflar bakımından İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Fikri Haklar

Yarışmacıların yarışmaya mevzu edilen projelerine ilişkin fikri hakları kendilerine aittir. Bu kapsamda her yarışmacı projesini, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin onayına gerek olmaksızın, dilediği şekilde hayata geçirme hak ve yetkisine haizdir. Sadece, yarışmada dereceye giren projelerin hayata geçirilmesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafınca talep edilmesi ve yarışmacının da kabulü durumunda yarışmacı, bahse mevzu projenin hayata geçirilmesi için Düşünce ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki haklar (5846 Sayılı Düşünce ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı ve 25. maddesinde düzenlenen işaret ses ve/yada görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı da dahil sadece bunlarla sınırı olan olmamak suretiyle Düşünce ve Sanat Eserleri Kanunu’nda ve yürüklükte bulunan mevzuatın ilgili hükümlerinde tanımlanan tüm haklar) ve bu hakların kullanım yetkileri ile olması hâlinde Sınai Iyelik Kanunu kapsamındaki müracaat ve telife ilişkin hak ve yetkilerini İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devretmeyi kabul eder. Bahse mevzu projenin hayata geçirilmesi yönünde bir talep yarışmacıya iletilmese dahi, yarışmacı, başvurusuna mevzu edilen ve ödül almaya hak kazanan projesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafınca hayata geçirilmesini talep edecek olur ise; bu mevzuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ön yazılı değerlendirmesine sunabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin kendisi tarafınca hayata geçirilmesi istemini kabul edebilir yada reddedebilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu şekilde bir istemin kendisine iletilmesinden itibaren bir (1) ay içinde isteme ilişkin kabul yada ret kararını ilgili yarışmacıya/yarışmacılara bildirir. Bu bildirimin yapılmaması halinde, ilgili istem reddedilmiş sayılır. Bu durumda yarışmacı projesini ek olarak bir onaya gereksinim duymaksızın dilediği şekilde hayata geçirebilir.

Challenge İzmir Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 75.000 ₺
İkincilik Ödülü: 50.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 25.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Müracaat Zamanı: 22 MAYIS 2023

Yarışma Tarihleri: 23 MAYIS – 23 TEMMUZ 2023

Challenge İzmir Yarışması Informasyon ve Müracaat için: https://challengeizmir.izmir.bel.tr/

Challenge İzmir Yarışması-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 2023-2023

HIZLI YORUM YAP