h Dolar 7,3855 %1.21
h Euro 8,9188 %1.21
h BIST100 1.528,82 %0.09
a Yatsı Vakti 02:00
İstanbul
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X

Eşlerden birisi isteğe bağlı atama talebinde bul… 2021

Eşlerden birisi isteğe bağlı atama talebinde bulunursa diğer eşin ataması ne olur?

Eşlerden birisi isteğe bağlı atama talebinde bul… 2021

Danıştay 2. Dairesi, memur (işgören) olan eşlerden birinin  atamasının isteğe ilgili olarak yapılması, davacının eşinin atanma talebinde bulunurken eş durumunu dikkate almadan tercihte bulunması sebebiyle başka eşin atama talebinin reddeden yönetimsel işlemin hukuka aykırı olmadığına hükmetmiştir.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2016/13010 E. , 2020/543 K.
“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/13010
Karar No : 2020/543

TEMYİZ EDEN (DAVACI):
KARŞI TARAF (DAVALI):
VEKİLİ :
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; … Defterdarlığı … Malmüdürlüğünde veznedar olarak vazife icra eden davacının, eş mazereti sebebiyle … iline atanma istemiyle yapmış olduğu … tarihindeki başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin temyize mevzu kararıyla; davacının hizmetine … ilinde gereksinim bulunduğunun belirtilmesi, eşinin atamasının isteğe ilgili olarak yapılması, davacının eşinin atanma talebinde bulunurken eş durumunu dikkate almadan tercihte bulunması hususları beraber değerlendirildiğinde, dava mevzusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sebebi öne sürülerek dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde, bulundukları ilde 3 yılını tamamlayan öğretmenlerin atama talebinde bulunabileceğinin belirtildiği, bu kapsamda derslik öğretmeni olan eşinin 9 senelik hizmetten sonrasında mecburi çalışma yükümlülüğünü yerine getirmesi sebebiyle Hatay iline atandığı; kendisinin de 05/09/2005 tarihinden bu yana dek ortalama 11 senedir Maliye Bakanlığı mensubu olarak vazife yapmış olduğu, vazife yapmış olduğu süre süresince yer değişiklik yapma için muvafakat talep etmediği, 16/09/2014 tarihinden bu yana dek iki ve beş yaşlarında olan evlatlarından ayrı olduğu; netice itibarıyla Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ:
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonrasında gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer edinen sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek özellikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üstünde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden başlayarak (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle, 04/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2016/11234 E. , 2020/542 K.
“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/11234
Karar No : 2020/542

TEMYİZ EDEN (DAVALI): … Valiliği
VEKİLİ : Hazine Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI): …
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; … Defterdarlığı … Mal Müdürlüğünde veri hazırlama ve denetim işletmeni olarak vazife icra eden davacının, eş durumu mazeretine dayanarak … Defterdarlığına atanma istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 16/03/2015 günlü, 1693 sayılı iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin temyize mevzu kararıyla; davacının, 2007 yılından bu yana dek uzun bir süre … Malmüdürlüğünde vazife yapmış olduğu, başvurusundan sonrasında aynı yerde vazife icra eden 2 personelin atanma taleplerinin kabul edilmiş olduğu, kendisinin haricinde V.H.K.İ. kadrosunda 2 personel daha bulunmuş olduğu, Anayasa ve Yasa hükümlerinden halk çalışanının aile bütünlüğünü sağlamanın idarenin vazife ve sorumlulukları içinde olduğu, aileyle ilgili kaygılardan ırak olan Devlet memurlarının görevlerini daha verimli ve etkin bir halde yürütebileceği hususları beraber değerlendirildiğinde davacının atanma başvurusuna muvafakat verilmemesine ilişkin 16/03/2015 günlü, 1693 sayılı davalı yönetim işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sebebi öne sürülerek dava mevzusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı ile aynı yerde vazife icra eden personelden atama istemi kabul edilen birinin çocuğunun rahatsız olduğu, tedavi amacıyla devamlı Konya iline gidip geldiği ve başka bir personel ile devamlı sürtüşme yaşamış olduğu; başka personelin ise Defterdarlığın merkez birimlerinden birine atanma isteminde bulunmuş olduğu ve gereksinimler doğrultusunda bu istemin kabul edilmiş olduğu, davacının kendisi ile aynı unvanda bulunan iki personelin daha bulunmuş olduğu iddiasının yersiz olduğu, zira aynı unvana haiz personelin servislerinin değişik olması sebebiyle ayrı işleri ifa ettikleri, davacının eşinin kendi isteği doğrultusunda atamasının yapılması sebebiyle aile birliğinin davacının eşi tarafınca bozulmuş olduğu ve 15/07/2014 tarihinde … Adliyesindeki görevinden ayrılmış olduğu, Genel Yönetmeliğin 14. maddesi gereği lüzumlu koordinasyon sağlanarak atama işleminin tesis edilmesi için davacının, eşinin atama işleminin tesisinden evvel bir başvurusunun olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Davalı idarenin kendisine değişik muamelede bulunmuş olduğu, kendisinden sonrasında göreve başlayanların atanma isteklerinin karşılandığı, mesele …’nin kendisinden sonrasında talep olmasına karşın atama istemi kabul edilerek Konya iline atandığı, davalı idarece eş durumu atamasının haklı ve inandırıcı sebeplerle reddedildiği hususunun kanıtlama edilemediği, … ilçesinde sekiz yıldan bu yana dek vazife yapmış olduğu, anılan yerde kendisi haricinde dört ilgili kişinin daha veri hazırlama ve denetim işletmeni olarak vazife yapmış olduğu, … ili şeklinde işi yoğun olan bir yerde vazife yapmasının halk yararı ve hizmet gereklerine daha uygun olacağı yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafınca, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıyeten bir gönderme sonucu verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonrasında gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY: Davacının, … Defterdarlığı … Mal Müdürlüğünde veri hazırlama ve denetim işletmeni olarak vazife yapmış olduğu, eşinin ise aynı yerde bulunan … Adliyesinde zabıt katibi olarak vazife yapmakta iken, 30/04/2014 tarihinde müracaat formunu doldurmuş olduğu ve kendi isteği ile … Adliyesine atandığı, bunun üstüne, davacı tarafınca eş durumu mazereti kapsamında … Defterdarlığı merkez birimlerinden birine atanma istemiyle müracaat yapıldığı, anılan başvurunun personel yetersizliği sebebiyle reddine dair 16/03/2015 günlü, 1693 sayılı işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Yer değişiklik yapma suretiyle atanma” başlıklı 72. maddesinde, kurumlarda yer değişiklik yapma suretiyle atanmaların, hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, toplumsal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler içinde adil ve dengeli bir sistem içinde yapılacağı; aynı maddenin nihayet fıkrasında da, yer değişiklik yapma ile ilgili atama esaslarının Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirleneceği kurala bağlanmıştır.
25/06/1983 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik’in dava mevzusu işlemin tesis edilmiş olduğu tarihte yürürlükte olan haliyle, “Temel ilkeler” başlıklı 4. maddesinde; “Temel ilkeler şunlardır: a) Yer değişiklik yapma suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur. b) Yer değişiklik yapma suretiyle atamalar, ekonomik, toplumsal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler içinde yapılır. c) Bu atamalarda, memurların bölgeler içinde adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.” hükmüne, “Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği” başlıklı 14. maddesinde “Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;
a) Kamu mensubu olan eşinin, kurum içi yer değişiklik yapma suretiyle atanma imkânının olmaması yada mevzuatı uyarınca eşin mecburi yer değiştirmeye doğal olarak tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunmuş olduğu yere,
b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha çok hizmet ihtiyacı duyduğu yere,
c) Eşlerin değişik kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar içinde lüzumlu koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunmuş olduğu yere,
(d) Kamu mensubu olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz nihayet üç sene toplumsal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına yada bir hizmet akdi ile işverene ilgili olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşinin bulunmuş olduğu yere,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar yada noter olan eşlerinin bulunmuş olduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişiklik yapma isteğinde bulunan memur (işgören), eşinin halk kurum ve kurumlarında halk mensubu olarak çalıştığına yada atanmayı talep etmiş olduğu yerde eşinin müracaat zamanı itibarıyla nihayet üç sene toplumsal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına yada bir hizmet akdi ile işverene ilgili olarak halen çalıştığına ya da 1. fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değişiklik yapma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in 14. maddesinde, aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun; eşlerin değişik kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar içinde lüzumlu koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunmuş olduğu yere atanması suretiyle yapılabileceği belirtilmiştir.
Öte taraftan, dosya kapsamında yer edinen data ve belgelere bakılırsa, davacının, eşinin aynı yerde bulunan … Adliyesinde zabıt katibi olarak vazife yapmış olduğu, anılan yerde vazife yapmakta iken, kendi isteği doğrultusunda atamasının … Adliyesine yapıldığı; bu haliyle davacının eşi tarafınca aile birliğinin bozulmuş olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacının eşinin kendi tercihi ve iradesiyle eş durumunu dikkate almaksızın var görevine atanmış olması, var vazife yerinde hizmetine gereksinim duyulması hususları beraber değerlendirildiğinde; dava mevzusu işlemin halk yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak tesis edilmiş olduğu anlaşıldığından, anılan işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme sonucunda hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize mevzu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,
3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, tekrardan bir karar verilmek suretiyle dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Yasa’nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden başlayarak onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle, 04/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 20:20

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri… 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.