h Dolar 8,5707 %0.17
h Euro 10,1756 %0.17
h BIST100 1.359,55 %0.77
h Bitcoin 325577 %-4.77217
a Yatsı Vakti 02:00
İstanbul 28°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X
 • MEBhaber.NET
 • Memurlar
 • Geçmişe dönük maaş talebinde dava zamanaşımı süresi ile ilgili karar 2021

Geçmişe dönük maaş talebinde dava zamanaşımı süresi ile ilgili karar 2021

Geçmişe dönük maaş talebinde dava zamanaşımı süresi hakkında karar

Geçmişe dönük maaş talebinde dava zamanaşımı süresi ile ilgili karar 2021

Geçmişe dönük maaş talebinde dava zamanaşımı süresi hakkında karar

İdarenin kanuni yükümlülüğünü yerine getirmeyerek hareketsiz kalmış olduğu durumlarda, ilgililerin idareyi harekete geçirmek ve o mevzuda bir işlem tesis etmesini sağlamak amacıyla yapmış oldukları başvuruların, 2577 sayılı Kanun’un 10. maddesi kapsamında yapılmış başvurular bulunduğunun kabul edilerek dava süresinin buna nazaran belirlenmesi gerektiği ile ilgili

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2018/3258 E.  ,  2020/4630 K.

“İçtihat Metni”

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/3258

Karar No : 2020/4630

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … İl {Özel} İdaresi

VEKİLLERİ : Av. …, Av. …,

Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava mevzusu istem : ……………………İl {Özel} İdaresinde memur (işgören) olarak vazife icra eden davacı tarafınca, tüzel kişiliği kaldırılıp davalı idareye devredilen …Belediye Başkanlığı bünyesinde memur (işgören) olarak vazife yapmış olduğu 1999 yılından başlayarak alamadığı maaşlarının ödenmesi talebiyle meydana getirilen başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan maaşının kanuni faizi ile beraber tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; davacının alamadığı maaşlarının ödenmesi için davalı idareye yapmış olduğu müracaat, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca 2007 mali senesi sonundan başlayarak 5 sene içinde yapılmadığından davacı talebinin reddine dair dava mevzusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı nedeni öne sürülerek davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafınca, maaş alacağının kişiye sıkı sıkıya bağlı bağlı iyelik hakkı kapsamında olduğundan vakit aşımına uğramayacağı belirtilerek İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı yönetim tarafınca, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca maaş alacaklarında 5 yıl vakit aşımı olduğu ileri sürülere temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : 2577 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca dava süresi içinde açıldığından temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonrasında gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Afyonkarahisar İl {Özel} İdaresinde memur (işgören) olarak vazife icra eden davacı tarafınca, tüzel kişiliği kaldırılıp davalı idareye devredilen … Belediye Başkanlığı bünyesinde memur (işgören) olarak vazife yapmış olduğu 1999 yılından başlayarak alamadığı maaşlarının ödenmesi talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan maaşının kanuni faizi ile beraber tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 18. maddesinde; “Kanunlarda yazılı haller haricinde Devlet memurunun memurluğuna nihayet verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” hükmü düzenlenmiş, 164. maddesi ise; “Memurlara aylıkları her ayın başlangıcında peşin ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesinde, Danıştay’da ve yönetim mahkemelerinde yönetimsel dava açma süresinin, kaide olarak yazılı bildirimin yapıldığı zamanı izleyen günden başlayarak altmış gün olduğuna işaret edilmiş; 11. maddesinde, “İlgililer tarafınca yönetimsel dava açılmadan evvel, yönetimsel işlemin kaldırılması, sona alınması, değiştirilmesi yada yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan yönetimsel dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan yönetimsel dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir yanıt verilmezse talep reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi yada reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi tekrardan işlemeye adım atar ve başvurma evveliyatına kadar geçmiş süre de hesaba katılır…” hükmüne yer verilmiş; aynı Kanu’nun 10. maddesinde ise; “İlgililer, haklarında yönetimsel davaya mevzu olabilecek bir işlem yada eylemin yapılması için yönetimsel makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde bir yanıt verilmezse talep reddedilmiş sayılır. İlgililer, altmış günün bittiği tarihten başlayarak dava açma süresi içinde, mevzusuna nazaran Danıştay’a, yönetim ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen yanıt kati değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği şeklinde, kati cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi müracaat tarihinden başlayarak altı ayı geçemez. Dava açılmaması yada davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonrasında yetkili yönetimsel makamlarca yanıt verilirse, cevabın tebliğinden başlayarak altmış gün içinde dava açabilirler.” kuralı getirilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 5849/72 Başvuru sayılı ve 1 Ekim 1975 tarihindeki Müller/Avusturya davasında; sözleşme tarafınca güvence altına alınmış devletten yaşlılık aylığı alma hakkı şeklinde bir umumi hak var olmadığını lakin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 No’lu Ek Protokolünün 1. maddesinin ikinci paragrafına uygun olarak devlet tarafınca öngörülen lüzumlu şartları yerine getirdikten sonrasında ya mecburi ya da istemli olan prim katkılı toplumsal sigorta planından yararlanma şeklinde bir iyelik hakkı söz mevzusu olabileceğine işaret etmiştir.

Bu nedenle; ……………………………………………..İl {Özel} İdaresinde memur (işgören) olarak vazife icra eden davacının kapatılan … Belediye Başkanlığında vazife yapmış olduğu dönemde hak etmiş olduğu maaşının, yukarıda anılan Kanun hükümleri uyarınca ve iyelik hakkı kapsamında, ilgilinin herhangi bir başvurusu aranmadan idarece kendisine ödenmesi mecburi olup, idarenin bu mevzuda takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Ancak, belirtilen kanuni zorunluluğa karşın davalı yönetim davacının aylıklarının yatırılması hususunda hareketsiz kalmış ve bu konudaki kanuni yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Davacı ise, idarenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi üstüne 05/08/2014 tarihinde 1999 yılından başlayarak yoksun kalmış olduğu maaş alacaklarının kendisine ödenmesi istemiyle davalı idareye başvurmuş; bu başvurusunun 14/08/2014 tarihindeki işlem ile reddedilmesi üstüne de kanuni süresi içinde olmak suretiyle 02/10/2014 tarihinde bakılan davayı açmıştır.

Yukarıda açıklanmış olduğu suretiyle, idarenin kanuni yükümlülüğünü yerine getirmeyerek hareketsiz kalmış olduğu durumlarda, ilgililerin idareyi harekete geçirmek ve o mevzuda bir işlem tesis etmesini sağlamak amacıyla yapmış oldukları başvuruların, 2577 sayılı Kanun’un 10. maddesi kapsamında yapılmış başvurular bulunduğunun kabul edilerek dava süresinin buna nazaran belirlenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla; incelenen vakada, davacının aylıklarının yatırılması mevzusunda hareketsiz kalan davalı idarece işlem yapılması istemiyle davacının 2577 sayılı Kanun’un 10. maddesi kapsamında meydana getirilen başvurunun reddi üstüne oluşturulan davada süre aşımı bulunmadığından, davanın reddi yöndeki İdare Mahkemesinin sonucunda hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize mevzu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek suretiyle dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak suretiyle, 23/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Görevden uzaklaştırma tedbiri sonrası memura ödenen maaşlarda nema ödemesi 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.