2 3
a

İGART Sanat Projeleri Yarışması 2023-2023

İGART Sanat Projeleri Yarışması 2023

İGART Sanat Projeleri Yarışması 2023

Yarışmanın Amacı

İstanbul Havalimanı, ulaşım merkezi olmanın yanı sıra, kültürlerin de karşılaşmış olduğu bir alan olarak; İGA ART Sanat Projeleri Yarışması ile beraber, İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını, değişik kültürlerle buluşturmayı amaçlamaktadır. İGA ART Sanat Projeleri saydam ve disiplinler arası yaklaşımı benimseyen, sanatçıların önerilerini merkeze alan açıklıkta kurgulanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda; vatanımızda sanat ve tasarım alanında üretim meydana getiren her kuşaktan sanatçıların eserleri ile İstanbul Havalimanı kimliğinin ülke coğrafyası ve kültürü ile bir araya gelmesi ve evrensel değerlerle buluşması hedeflenmektedir.

Çevre dostu araç-gereç tercihlerinde öneride bulunan organizasyon, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (“İGA”)’nın sürdürülebilirlik politikası ve sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaşmasına vurgu yapmaktadır.

İkinci etap yapıt seçimi için açık davet ile sanatçılardan teklif alınacaktır. Yarışma iki aşamalıdır. Birinci aşama; konsept proje önerilerinin değerlendirilmesidir. İkinci Aşama ise; uygulanacak eserin değerlendirilmesidir.

Teklif veren sanatçılara başarılar diliyoruz.

Yarışma Alanı

II. ETAP PROJE ALANI: D1- Check-In Bölgesi

Yaratı; D1 – Check-in bölgesinin ortasında giden yolcu ve gelen yolcu terminallerini alt ve üst mekanlarını birbirine bağlayan yuvarlak boşluk alanda yer alacak ve her iki kattan da algılanacaktır.

 • D1 kategorideki mekân yerinde incelemeye açıktır, incelenmesi tavsiye edilir.
 • Mekânın fizyolojik özellikleri hakkında www.igaart.istanbul web sayfası üstünden detaylı informasyon alınabilir. Mekan tanıtım turlarının tarihleri www.igaart.istanbul web sayfasında açıklanacaktır.
 • Özgür dolaşıma açık alan dışındaki mekânlarda güvenlik sebebiyle araştırma yapılamamaktadır. İlk 10 gün içinde mekan tanıtım turu sağlanması gerekmektedir. İGA ART mekan tanıtım turu için internet sayfasında belirtilen tarih,saat ve lokasyonda ulaşım desteği elde edecektir.
 • Sanatçı, gerek görmüş olduğu takdirde çevre düzenlemesi talep edebilir. Sanatçıdan çevre düzenlemesi mevzusunda gelebilecek tavsiyeler İGA ile mutabakat sağlanarak değerlendirilebilir.

Uygulanacak proje için mevzu ve teknik sınırlaması yoktur.

İGART Sanat Projeleri Yarışması 2023 Müracaat Koşulları

 • Seçici Kurul Üyeleri ile birinci aşama yakınları teklifte bulunamazlar.
 • Teklif verecek sanatçıların proje alanının fiziki özellikleri hakkında kesinlikle informasyon sahibi olmaları gerekmektedir.
 • Araç-gereç ve teknik sınırlaması yoktur sadece uygulama ya da hazır eserin araç-gereç ve tekniğinin teklif edilen proje alanının fiziki şartları çerçevesinde kalıcı ve uygulanabilir özelliklerde olması esastır.
 • Sürdürülebilir ve çevre dostu araç-gereç tercihi tavsiye edilir.
 • Statik hesaplamasına yönelik öngörüde bulunulması tavisye edilir.
 • D1 proje alanı için her proje sahibi bir tek bir yapıt teklifinde bulunulabilir.

Yarışma Aşamaları

Birinci Aşama: Konsept Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi

 • Konsept proje önerileri açık davet ile sanatçılardan alınır.
 • Eseri açıklayıcı her türlü görsel araç-gereç(çizim, fotoğraf, animasyon vb) ile bir konsept metin sunulacaktır.
 • Bu eserler içinden seçici kurulun uygun görmüş olduğu müracaat sahipleri ikinci aşama değerlendirilmeye geçirilmeye hak kazanacaktır.

Teklif dosyasında aşağıda belirtilenler yer almalıdır:

 • Eseri tanıtan ölçekli bilgiler (Yapıtın ölçeği, boyutları, malzemelesini açıklayan çizim, animasyon, fotoğraf vb.),
 • Proje sahibi portfolyosu,
 • Ortalama maliyet hesabı, (iskele altyapısı benzer biçimde fiziki uygulama gereksinimleri ve emek verme güvenliği uygulamaları maliyet hesaplamasına katılmamalıdır. İGA Havalimanı AŞ. tarafınca karşılanacaktır)
 • Proje hakkında yazılmış metin; Tahoma karakterinde 11 punto ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır.

Müracaat dosyası; yarışma şartlarını kabul ettiğine dair proje sahibi ıslak imzalı mektubu, şartname belgeleri ve teklif dosyasından ibarettir. Teklif dosyaları İGA ART tarafınca duyuru edilen adrese elden ya da kargo ile iletilir. Kargo yada posta ile gönderilen teklif dosyalarının vaktinde ulaşıp ulaşmaması benzer biçimde hususların sorumluluğu müracaat sahibine aittir. İGA ART bu mevzuda mesuliyet almayacaktır.

 • İkinci aşama değerlendirmeye kalmayan projelerin en geç 15 (on beş) gün içinde teslim alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, İGA ART’ın gizleme ve muhafaza etmeye ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mesuliyet proje sahibine aittir.

İkinci Aşama: Uygulanacak Eserin Değerlendirilmesi

 • 28 AĞUSTOS 2023 Pazartesi Seçici Kurul toplanır başvurular arasından belirlenen proje sahipleri ve projeler duyuru edilir.
 • 15 EYLÜL 2023 Cuma’ya kadar finale kalan proje sahipleri, projelerinin ölçekli maketlerini teslim ederler.
 • Proje maketini teslim eden her bir proje sahibine teşekkür belgesi ve 50.000 (elli bin Türk Lirası) TL katılım bedelleri takdim edilir.
 • 30 Eylül 2023 Cumartesi tarihinde sonuçlar İGA ART uzantılı resmî web mecralarında ve medyada duyuru edilir.

Uygulama

 • Seçilen yapıt sahibiyle ek olarak bir protokol imzalanacaktır. (Eserin yerine montajı, eserin mali haklarının devri, teslim koşulları, mekanın fizyolojik kullanım özellikleri, uygulama takvimi, emek verme koşulları, bütçesi ve ödeme planı benzer biçimde şartları içeren protokol imzalanır.)
 • Sanatçı eserin tamamlandığını İGA ART’a bildirir, eserin aslına uygunluğu jüri tarafınca değerlendirilir, jüri görüşü bir tutanakla İGA’ya bildirilir.
 • Seçilen eserin, belirlenen yere montajı 15 Ekim -15 Nisan 2023 tarihleri içinde gerçekleştirilir ve tamamlanır (Eserin özelliklerine gore taraflar içinde uygulama teslim tarihlerinde değişim yapılabilir).
 • Uygulaması tamamlanan yapıt sahibi sanatçıya plaket ve teşekkür belgesi verilir.

Yarışma Seçici Kurulu

 • Prof. Dr. Gülveli Kaya – İga Art Yürütme Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Marcus Graf – İga Art Yürütme Kurulu Üyesi
 • Mehmet Ali Güveli – İga Art Yürütme Kurulu Üyesi
 • Murat Tabanlıoğlu – İga Art Yürütme Kurulu Üyesi
 • Nazlı Pektaş – İga Art Yürütme Kurulu Üyesi
 • Seyhun Topuz – Heykeltraş
 • Seçkin Pirim – Heykeltraş

Hukuki Yükümlülükler

 • Müracaat yapılması ile sanatçılar, projelerin yapıt sahibinin kendileri bulunduğunu, eserin örneksiz bulunduğunu ve müracaat anında eserler üstünde 5846 sayılı Düşünce ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/yada görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına haiz bulunduğunu, ek olarak İGA’nın eserleri işbu Şartname’de sayılan şekillerde kullanmasının gene aynı kanun ile düzenlenen tinsel haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini; bu kapsamda İGA’ya karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya mevzu projeler üstünde üçüncü bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, üçüncü kişilerden İGA’ya yönelen herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendisine ilişkin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 • Sanatçılar, İGA’ya, işbu Proje kapsamındaki yapıt/lerinin kullanımına yönelik, hiçbir sayı ve mecra sınırlaması olmaksızın, münhasır olmayan gerek yurt içi ve gerekse yurt haricinde (tüm dünya ülkeleri) geçerli olmak suretiyle, alt lisans verme yetkisini içeren, gayrikabili rücu bir parasız lisans/ruhsat verir. Sanatçılar lisans hakkının sağlanmasına ilişkin tüm işlemleri eksiksiz ve usulüne uygun şekilde yerine getireceğini, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü zararın sorumluluğunun kendisine ilişkin olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sanatçılar, bahse mevzu yapıt/lere ilişkin olarak FSEK hükümleri çerçevesinde tinsel hak olarak tanımlanan “umuma arz salahiyeti”, “adın belirtilmesi salahiyeti”, “yapıt üstünde değişim yapılmasını men etme yetkisinin kullanımı hususlarında İGA lehine lüzumlu muvafakatleri verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sanatçılar, işbu Proje kapsamındaki yapıt/lerinin İGA tarafınca süre, yer, sayı, mecra ve muhteva sınırı olmaksızın sergilenebileceğini, yanı sıra ilgili yapıt/eserlerinin süre, yer, sayı, mecra ve muhteva sınırı olmaksızın her nevi basılı ve/yada dijital materyal üstünde kullanılarak katalog, kitap, e-kitap vb. belge/doküman meydana getirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sanatçı/Sanatçılar, birinci seçilmeleri halinde kendileri tarafınca Proje kapsamında meydana fotoğraf, fotoğraf, heykel, seramik, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik benzer biçimde uygar sanatın tüm ifade biçimleri de dâhil olmak suretiyle her nevi yapıt/eserler, ile bahse mevzu eserlerin içinde yada haricinde her türlü değişikliği yapma; eserlerin kullanım şeklini/amacını değişiklik yapma ya da sonlandırma; bu eserlerden faydalanarak başka eserler meydana getirme; eseri bir şekilden öteki bir şekle sokma; eseri her türlü geliştirme, değişiklik yapma, dönüştürme, bakım, düzeltme, genişletme, onarma vb. dâhil olmak suretiyle tüm işleme türlerini kapsayan “işleme hakkı”, “çoğaltma hakkı”, “yayma hakkı”, “temsil hakkı”, “umuma iletim”, “tekrardan iletim”, “satıştan hisse alma hakkı”, “komşu hak sahipliği” ile “bağlantılı hak sahipliği”nden meydana gelen haklar da dâhil olmak suretiyle tüm hakları hiçbir süre (müddetsiz), sayı, mecra, yer (gerek yurt içi ve gerekse yurt haricinde (tüm dünya ülkeleri) geçerli olmak suretiyle) ve muhteva kısıtlaması olmaksızın, üçüncü kişilere devri yetkisini de kapsar şekilde, taraflarca belirlenecek olan ücret mukabilinde ve gayrikabili rücu olarak İGA’ya devredeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Devir anı Proje kapsamında belirlenen ücretin ödendiği an olarak kabul edilmiştir. Sanatçılar, bahse mevzu yapıt/lere ilişkin olarak FSEK hükümleri çerçevesinde tinsel hak olarak tanımlanan “umuma arz salahiyeti”, “adın belirtilmesi salahiyeti”, “yapıt üstünde değişim yapılmasını men etme yetkisi”nin kullanımı hususlarında İGA lehine lüzumlu muvafakatleri verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Proje sahipliği yada Proje üstündeki haklar ile ilgili bir ihtilaf yada tereddüt olması halinde yada üçüncü bir kişinin Proje üstünde hak iddiasında bulunması halinde, tüm mesuliyet Sanatçı’ya ilişkin olup, bu şekilde bir talebin kendisine gelmesi halinde İGA, Proje için kendisine meydana getirilen başvuruyu iptal edebilecektir.

İGART Sanat Projeleri Yarışması 2023 Ödülleri

Finale Kalan Eserlere: 50.000 ₺
Birincilik Ödülü: 2.000.000

Yarışma Takvimi

Son Müracaat Zamanı: 31 TEMMUZ 2023

Başvurular Arasından Finale Kalan Proje Sahipleri Ve Projelerin İlan Edilmesi: 28 AĞUSTOS 2023

Finale Kalan Projelerin Detay Ölçekli Maketlerinin Teslim Edilmesi İçin Son Tarih: 15 EYLÜL 2023

SONUÇLARIN İLANI: 30 EYLÜL 2023

İGART Sanat Projeleri Yarışması 2023 Detaylı Informasyon ve Müracaat için: https://igaart.istanbul/igart.html

İGART Sanat Projeleri Yarışması 2023-2023

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Futuretex İstanbul Tasarım Yarışması-2023

HIZLI YORUM YAP