h Dolar 7,3672 %0.08
h Euro 8,8967 %0.08
h BIST100 1.545,79 %1.11
a İkindi Vakti 16:30
İstanbul
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X

Kesinleşmiş 21 disiplin cezası olan personelin g… 2021

Kesinleşmiş 21 disiplin cezası olan personelin görev yeri değiştirilebilir mi?

Kesinleşmiş 21 disiplin cezası olan personelin g… 2021

Bir halk kurumunda avukat olarak vazife meydana getiren personel ile ilgili çeşitli tarihlerde yürütülen soruşturmalar neticesinde 21 adet kesinleşmiş disiplin cezası verilmiş olup, ilgili ile ilgili ayrıyeten vazife yeri değişikliğine gidilerek başka bir il müdürlüğü emrine ataması yapılmıştır. Atama işleminin iptali istemiyle oluşturulan davaya bakan ilk aşama mahkemesi atama işleminin iptaline karar vermiştir. Bu karar, yönetim tarafınca temyiz edilmiş olup, davayı temyizen inceleyen Danıştay İkinci Dairesi atama işleminin mevzuata aykırı olmadığını belirterek, ilk aşama mahkemesi kararının bozulmasına hükmetmiştir.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2016/13536 E. , 2020/1255 K.
“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/13536
Karar No : 2020/1255

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …
VEKİLİ : …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesi’nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde kadrolu avukat olarak vazife meydana getiren davacı tarafınca, … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne atanmasına ilişkin … gün ve … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesi’nin temyize mevzu kararıyla; dava mevzusu naklen atama işleminin tesisine gerekçe olarak; davacının … İl Müdürlüğü’nde vazife meydana getiren her üç il müdürü döneminde de, devamlı sorun çıkararak disiplinsiz hareketler içinde bulunması sonucunda, değişik tarih, değişik sebep ve umumi olarak ayrı muhakkik raporlarına istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun öngördüğü disiplin hükümlerine ilişkin olarak (15) kez yazılı olarak dikkatinin çekilmiş olduğu, (2) kez uyarma, (1) kez kınama, (4) kez aylıktan kesme cezaları ile cezalandırılmasının gösterildiği görülmekte olup, soyut ve umumi nitelikteki bu değerlendirmeleri sübuta erdirecek ve davacının vazife yapmış olduğu yerde kalmasını sakıncalı ve bu yüzden de vazife yerinin değiştirilmesini haklı kılabilecek, hukuken geçerli somut data ve belgelerin ortaya konulamadığı, söz mevzusu hususun davacının vazife yerinde yıprandığı ya da görevinde başarısız bulunduğunu göstermeyeceği, disiplin cezasıyla teziyesine ilişkin işlemlere mevzu eylemlerin ilgilinin yer değişikliğini gerektirecek özellikte ve ağırlıkta eylemler olmadığı, dolayısıyla da dava mevzusu naklen atama işlemini haklı ve lüzumlu kılabilecek koşulların gerçekleşmediği, dava mevzusu işlemde halk yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı sebebi öne sürülerek dava mevzusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı İdare tarafınca, davacı ile ilgili düzenlenen soruşturma raporu ile …’de vazife yapmasının sakıncalı olacağı, başka bir il müdürlüğü emrine atanmasının öneri edilmiş olduğu, davacıdan meydana gelen sorunların devam etmesi ve iş ortamında çalışma barışının bozulması üstüne 657 sayılı Kanun’un 67 ve 76. maddeleri gereğince dava mevzusu işlemin tesis edilmiş olduğu, davacının disiplinsiz hareketleri neticesinde ani fazla yazılı uyarı ve disiplin cezalarıyla cezalandırıldığı ileri sürülerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, Tetkik Hâkimi’nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonrasında gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY : … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kadrolu avukat olarak vazife meydana getiren davacının, … gün ve … sayılı işlem ile … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne atanması üstüne temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinde, kurumların, vazife ve unvan eşitliği gözetmeden, kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit yada 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı yada başka yerlerdeki başka kadrolara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür.
Sosyal Güvenlik Kurumu Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler” başlıklı 17. maddesinde
“(1) Hizmet gereği atama yapılabilmesi için:
a) Haklarında adli yada yönetimsel bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
b) Olumsuz tutum ve davranışları sebebiyle haklarında oluşturulan disiplin soruşturması sonucunda disiplin cezası verilen ve söz mevzusu soruşturmada bulunmuş olduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması, gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda bahsedilen Yasa ve Yönetmelik hükümleri beraber değerlendirildiğinde; davalı idareye, personelini naklen atama mevzusunda takdir yetkisi tanındığı açık olup; bu yetkinin sadece halk yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da yönetimsel yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava mevzusu yönetimsel işlemin neden ve erek yönlerinden hukuka aykırılığı sebebiyle iptalini doğuracağı yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Dava dosyasının incelenmesinden; … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kadrolu avukat olarak vazife meydana getiren davacının, problemli ve disiplinsiz hareketleri sebebiyle 15 kez yazılı olarak uyarı edilmiş olduğu, (2) kez uyarma, (1) kez kınama, (4) kez de aylıktan kesme cezaları ile cezalandırıldığı, uygulanan (22) disiplin cezasından (21) adedinin kesinleştiği, nihayet olarak davacı ile ilgili “görevini tam ve zamanında yapmada kafi itina ve özen göstermediği, iş yapma mevzusunda asgari gayreti göstermediği” iddiaları üstüne başlatılan soruşturma sonucunda düzenlenen 04/03/2015 tarihindeki soruşturma raporunda disiplin yönünden 657 sayılı Kanun’un 125/C-a hükmü gereğince aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması gerektiği, yönetimsel yönden ise, ile ilgili disiplin cezası uygulanan davacının, buna karşın durum ve hareketlerinde herhangi bir düzelmenin görülmediği, İl Müdürlüğü çalışma seviye refah ve sükununu bozmuş olduğu, olası menfi hadiselerin yaşanmaması için başka bir il müdürlüğüne atanması yönünde getirilen öneri doğrultusunda … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne avukat olarak atanmasına dair … günlü, … sayılı işlemin tesis edilmesi üstüne temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda; davacının ani fazla kez yazılı olarak uyarılmasına ve disiplin cezaları ile cezalandırılmasına karşın disiplinsiz davranışlarına devam etmek suretiyle kendisine tevdi edilen iş ve işlemlerin gecikmesine hatta halk zararına sebep olduğu ve çalışma düzenini bozmuş olduğu dosya kapsamı ile durağan(durgun) olduğundan, halk hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olan idarelere, bu amaca yönelik olarak memurların naklen atanmalarında takdir yetkisi tanındığı dikkate alındığında, davalı idarece soruşturma rapor kapsamında getirilen öneri doğrultusunda halk yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen dava mevzusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi sonucunda ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize mevzu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesi, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,
3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, tekrardan bir karar verilmek suretiyle dosyanın adı geçen İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Yasa’nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesi, 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden başlayarak onbeş (15) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle, 03/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 10:26

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

2021 memur (işgören) b düzeyi yabancı lisan tazminatı 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.