>

Öğretmen eş durumu atamalarında hizmet puanı üst… 2020

Öğretmen eş durumu atamalarında hizmet puanı üstünlüğü

 

Öğretmen eş durumu atamalarında hizmet puanı üst… 2020




 

T.C.

D A N I ŞT A Y İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2017/3770 Karar No : 2019/615

Anahtar Kelimeler :

-Özür Durumuna Bağlı Yer DeğiŞtirme,

-EŞ Durumu Özrü,

-Hizmet Puanı Üstünlüğü

Özeti :Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişim yapma isteklerinde aile birliğinin gözetileceği açık olmakla birlikte, söz mevzusu isteklerin değerlendirilmesinde hizmet gereklerinin dikkate alınacağı ve bu kapsamda var boş kadrolara atama yapılırken talepte bulunan personel içinde hizmet puanı üstünlüğüne nazaran sıralama yapılması gerektiği ile ilgili.

İdari Dava Daireleri Kararları

İdari Dava Daireleri Kurulu

200 T.C. Danıştay Kararlar Dergisi Sene : 2019 Sayı : 1

Temyiz Eden (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı

Vekili : Hukuk MüŞaviri …

KarŞı Taraf (Davacı) : …

Vekilleri : Av. …, Av. …

İstemin Konusu : Yozgat İdare Mahkemesinin 27/09/2017 tarih ve E:2017/469, K:2017/1103 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava mevzusu istem: Yozgat ili, Kadışehri ilçesi, Halıköy İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev oluşturan davacının, eş durumu özrü kapsamında Ankara iline atanma istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Yozgat İdare Mahkemesinin 30/09/2013 tarih ve E:2013/140, K:2013/875 sayılı kararıyla; Anayasa gereği tüm idarelerin aile birimini muhafaza etmekle yükümlü oldukları bu yüzden, davacının eş durumu özrü gözetilmeden tesis edilen dava mevzusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava mevzusu iŞlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay İkinci Dairesinin 19/01/2016 tarih ve E:2013/11241, K:2016/50 sayılı kararıyla; davacının eş durumu özrü sebebiyle atanmak istediğini belirttiği Ankara iline en nihayet 190 hizmet

puanına haiz olan öğretmenin atanması ve başkaca öğretmen açığının olmaması karşısında, Yozgat ili, Kadışehri ilçesi, Halıköy İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev oluşturan ve 22 hizmet puanına haiz olan davacının eş durumu özrüne dayalı olarak Ankara iline yapmış olduğu atanma talebinin reddine ilişkin dava mevzusu işlemde hukuka aykırılık, anılan işlemi iptal eden mahkeme sonucunda ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle Yozgat İdare Mahkemesinin 30/09/2013 tarih ve E:2013/140, K:2013/875 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: Yozgat İdare Mahkemesinin 27/09/2017 tarih ve E:2017/469, K:2017/1103 sayılı kararıyla; Anayasa gereği tüm idarelerin aile birimini muhafaza etmekle yükümlü oldukları bu yüzden, davacının eş durumu özrü gözetilmeden tesis edilen dava mevzusu işlemin hukuka aykırı olduğu sebebi öne sürülerek dava mevzusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir. Temyiz Edenin İddiaları : Davalı yönetim tarafınca, atanma başvurularının ölçü kadro durumu ve hizmet puanı esas alınarak değerlendirilmesi hususunda bağlı yetki içinde oldukları, eş durumunun değerlendirilmesi gerektiğine kuşku bulunmamakla birlikte halk yararı ve hizmet gereklerinin gözetilmesi gerektiği, davacının var ölçü kadro durumu ve hizmet puanı itibarıyla Ankara’ya atanmasının mümkün olmadığı, öte taraftan dava mevzusu işlemden sonrasında meydana gelen Ek Yer Değiştirme işlemleri sonucunda davacının Ankara ili, Beypazarı ilçesi, Kırbaşı İlkokuluna atandığı ileri sürülmektedir.

KarŞı Tarafın Savunması: Davacı tarafınca, Yozgat İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunmuş olduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen sebeplerin, kararın bozulmasını gerektirecek özellikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DanıŞtay Tetkik Hâkimi Sultan Aksoy KUYUMCU’nun

DüŞüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Daire sonucu doğrultusunda bozulması gerektiği düŞünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik

Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonrasında gereği görüŞüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay :

Davacı, Yozgat ili, Kadışehri ilçesi, Halıköy İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. TRT Haber Kanalında muhabir olarak görev oluşturan eşi sebebiyle Ankara iline atanmak için başvuruda bulunmuştur. Bu başvurunun, hizmet puanı yetersizliği ve Ankara ilinde yeter öğretmen açığı bulunmaması sebebiyle reddi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat :

06/05/2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava mevzusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı 35. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında “(1) Öğretmenler, sağlık, eş ve eğitim durumu özürleri sebebiyle özür gereklerinin karşılanabileceği bölgelere yer değişim yapma isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler sebebiyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir. (2) İl içinde ve iller içinde yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve baŞvuruları birlikte  alınır. Yer değişim yapma suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Hukuki Değerlendirme:

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişim yapma isteklerinde aile birliğinin gözetileceği açık olmakla birlikte, söz mevzusu isteklerin değerlendirilmesinde hizmet gereklerinin dikkate alınması gerekmekte olup, var boş kadrolara atama yapılırken talepte bulunan personel içinde hizmet puanı üstünlüğüne nazaran sıralama yapılması gerekmektedir. Bu durumda, davalı idarece talepte bulunanlar arasından hizmet puanı üstünlüğüne nazaran meydana getirilen sıralama sonucunda, hizmet puanı 22 olan davacının tercih etmiş olduğu okullara puan yetersizliği sebebiyle atanamamasına ilişkin dava mevzusu işlemde, halk yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava mevzusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar sonucunda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava mevzusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Yozgat İdare Mahkemesinin temyize mevzu 27/09/2017 tarih ve E:2017/469, K:2017/1103 sayılı ısrar kararının bozulmasına,

3. Yeniden bir karar verilmek suretiyle dosyanın Yozgat İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın bildiri tarihini izleyen günden başlayarak 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle 18/02/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, dilekçede ileri sürülen temyiz sebeplerinin kararın bozulmasını gerektirecek özellikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile temyize mevzu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Kaynak

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Senelik izinde iken göreve çağrılan işgören göreve … 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat