şişli eskort - izmir eskort

>

Öğretmenlerin hizmet puanlarını etkileyen faaliy… 2020

Öğretmenlerin hizmet puanlarını etkileyen faaliyetlerde değişiklik yapıldı

 

Öğretmenlerin hizmet puanlarını etkileyen faaliy… 2020
 

 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde meydana getirilen değişiklik ile öğretmenlerin atamalarına esas teşkil eden hizmet puanlarına yenilerini ekledi. Söz mevzusu değişiklik sonrasında;

-Yatılı ve/yada pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen hanım öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, adam öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenecek.

-Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yada yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenecek.

-Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev hayata geçirmeye devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonrasında çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırı olan olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenecek.

-İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yada Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal yada internasyonal bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel yada ekip olarak ilk üç dereceye giren yada mansiyon ödülü kazanan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci aşama için 15, ikinci aşama için 10, üçüncü aşama yada mansiyon için 5 hizmet puanı; internasyonal ölçekte olanlar bakımından birinci aşama için 30, ikinci aşama için 20, üçüncü aşama yada mansiyon için 10 hizmet puanı verilecek.

-Bu fıkrada sayılan yarışmalardan yalnız biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak suretiyle, ulusal yada internasyonal kapsamda düzenlenen bilimsel, sanat içerikli, kültürel yada sportif yarışmalarda bireysel yada ekip olarak ilk üç dereceye giren yada mansiyon ödülü kazanan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci aşama için 20, ikinci aşama için 15, üçüncü aşama yada mansiyon için 10 hizmet puanı; internasyonal ölçekte olanlar bakımından birinci aşama için 35, ikinci aşama için 25, üçüncü aşama yada mansiyon için 15 hizmet puanı verilecek.

-Öğretmenlerden; doktora mezunu olanlara 90, tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi dış olmak suretiyle; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30, ikinci bir dört senelik yükseköğrenim mezunu olanlara 10, internasyonal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç {yazı} olmak suretiyle her bir {yazı} için 5, ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç {yazı} olmak suretiyle her bir {yazı} için 3, en fazla bir adet olmak suretiyle başarı belgesi alanlara 3, en fazla bir adet olmak suretiyle üstün başarı belgesi alanlara 4, en fazla bir adet olmak suretiyle ödül alanlara 5, eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15, Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30, Türk Patent ve Marka Kurumundan yararlı model tescili alanlara her bir yararlı model tescili için 20, Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10 hizmet puanı verilecek

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2015 tarihindeki ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Hizmet puanı: Hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev meydana getirilen her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilmiş değerlerin toplamı ile 40 ıncı maddede belirtilen etkinliklere ilgili olarak verilen puanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“(4) Yatılı ve/yada pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen hanım öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, adam öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenmiş olur.

(5) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yada yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenmiş olur.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev hayata geçirmeye devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonrasında çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırı olan olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

“(7) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yada Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal yada internasyonal bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel yada ekip olarak ilk üç dereceye giren yada mansiyon ödülü kazanan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci aşama için 15, ikinci aşama için 10, üçüncü aşama yada mansiyon için 5 hizmet puanı; internasyonal ölçekte olanlar bakımından birinci aşama için 30, ikinci aşama için 20, üçüncü aşama yada mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.

(8) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan yalnız biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak suretiyle, ulusal yada internasyonal kapsamda düzenlenen bilimsel, sanat içerikli, kültürel yada sportif yarışmalarda bireysel yada ekip olarak ilk üç dereceye giren yada mansiyon ödülü kazanan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci aşama için 20, ikinci aşama için 15, üçüncü aşama yada mansiyon için 10 hizmet puanı; internasyonal ölçekte olanlar bakımından birinci aşama için 35, ikinci aşama için 25, üçüncü aşama yada mansiyon için 15 hizmet puanı verilir.

(9) Öğretmenlerden;

a) Doktora mezunu olanlara 90,

b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,

c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi dış olmak suretiyle; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,

ç) İkinci bir dört senelik yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç {yazı} olmak suretiyle her bir {yazı} için 5,

e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç {yazı} olmak suretiyle her bir {yazı} için 3,

f) En fazla bir adet olmak suretiyle başarı belgesi alanlara 3,

g) En fazla bir adet olmak suretiyle üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak suretiyle ödül alanlara 5,

h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

i) Türk Patent ve Marka Kurumundan yararlı model tescili alanlara her bir yararlı model tescili için 20,

j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,

hizmet puanı verilir.

(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans yada lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı yada ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklemiştir.

“Artırımlı olarak belirlenen hizmet puanları

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten önce hizmet puanları Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev meydana getirilen hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak %100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edilmiş olduğu sürece %100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilir. Bunlardan bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih ve sonraki bir tarihte yer değişim yapma suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki değişik eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev meydana getirilen hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Kaynak

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

EBA şifresi nasıl ne şekilde ne şekilde alınır? 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat