şişli eskort - izmir eskort

>

Ortaöğretim Kurumları {Özel} Barınma Hizmetleri Yö… 2020

Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yayımlandı

 

Ortaöğretim Kurumları {Özel} Barınma Hizmetleri Yö… 2020
 

Ortaöğretim Kurumları {Özel} Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL

BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında tahsil gören öğrencilere tahsil dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafınca öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonu açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullara ilişik vatan ve pansiyonlar, yükseköğrenime devam eden öğrencilere barınma hizmeti veren bölgeler, 22/6/1965 tarihindeki ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna gore oluşturulan vatan ve pansiyonlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafınca 16/8/1961 tarihindeki ve 351 sayılı Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu ile 10/7/2018 tarihindeki ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü ve 188 inci maddelerine gore oluşturulan ve işletilen yurtlar, 21/5/1986 tarihindeki ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununa ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü ve 189 uncu maddelerine gore oluşturulan ve işletilen sporcu eğitim merkezleri ve olimpik hazırlık merkezleri ile bağımsız spor federasyonları tarafınca oluşturulan ve işletilen kamp merkezleri dış olmak suretiyle, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla oluşturulan ve işletilen öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonlarına ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/1950 tarihindeki ve 5661 sayılı Yüksek Tahsil Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun, 25/8/2011 tarihindeki ve 652 sayılı {Özel} Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 310 uncu ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Barınma hizmeti: Öğrencilerin tahsil süreci süresince konaklaması, beslenme ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hazırlıklarını yapmasını sağlayıcı hizmetleri,

c) Belletici: Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda, öğrencilerin ders çalmış olduğu ve ödevlerini yapmış olduğu etüt odaları ile yemekhane ve yatakhanelerde düzeni elde eden minimum yükseköğretim mezunu görevliyi,

ç) Ders senesi: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d) Kanun: 24/3/1950 tarihindeki ve 5661 sayılı Yüksek Tahsil Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunu,

e) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen gerçek yada tüzel kişileri,

f) Kurucu temsilcisi: Tüzel kişilik adına yetkili gerçek kişiyi,

g) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamında etkinlik gösteren öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonunu,

ğ) Kurum kontenjanı: Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak kurumda barınabilecek en çok öğrenci sayısını,

h) Kurum yönetimi: Müdür, müdür yardımcısı ve yönetim memurunu,

ı) Öğrenci pansiyonu: Ortaöğretim kurumu öğrencileri için bağımsız bir yapı yada etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üstünde tamamı kuruma ilişik ani çok binadan oluşan minimum bir ay olmak suretiyle barınma hizmetlerinin sunulmuş olduğu kurumu,

i) Öğrenci yurdu: Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri ile ortaöğretim kurumları öğrencileri için bir binadan yada etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üstünde tamamı kuruma ilişik ani çok binadan oluşan, yatakhaneleri, ortak kullanım alanları bulunan ve toplu hizmetlerin sunulmuş olduğu kurumu,

j) Öğretim senesi: Ders senesinin başladığı tarihten başlayarak ertesi ders senesinin başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

k) {Özel} barınma hizmetleri modülü: Kurumların bilgilerinin elektronik ortamda kullanım esasına ilgili olarak tutulduğu ve Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,

l) Veli: Öğrencinin annesini, babasını yada kanuni sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi,

m) Yönetici: Kurumları yönetmek suretiyle görevlendirilen müdür ve müdür yardımcısını,

n) Yönetim memuru: Kurumların kayıt kabul, devam, devamsızlık, alım, satım, teslim alma ve işletmeye ilişkin başka iş ve işlemler ile nöbet saatlerinde yönetici adına kurum yönetimini üstüne alan, müdür ve müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda müdüre vekâlet eden ve yönetici tarafınca verilen başka görevleri yürüten mensubu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma ve Kapatma, Kurucu, Kurucu Temsilcisi,

Kurum Binaları ile Kurumun Devri ve Nakli

Kurum açma, kurucu ve kurucu temsilcisi

MADDE 5 – (1) Kurumların, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları valilik tarafınca verilir. Kamu tüzel kişileri tarafınca oluşturulan kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için halk tüzel benliğinin mevzuatına uygun karar yada onaylarının bulunması gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunması lüzumlu kültür varlıkları listesine alınan binalarda barınma hizmeti veren kurumlara 21/7/1983 tarihindeki ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri uyarınca izin verilir. Bu binalarda bu Yönetmelik hükümlerine gore aranacak şartlar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Kurucu ve kurucu temsilcisinin minimum lisans mezunu olması şarttır.

(3) Kurucular ve kurucu temsilcileri ile tüzel şahıs kurucuların yönetim organlarının üyelerinde 26/9/2004 tarihindeki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir sene yada daha çok süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihindeki ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması yada haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır.

(4) Gerçek şahıs kurucu ve kurucu temsilcisi yetkilerini başka bir kişiye devredemez, yetkilerini kullanmak suretiyle vekil belirleme edemez. Bir kurucu temsilcisi ani çok kurucuyu temsil edemez.

(5) Kurum açmak isteyenler, Ek-1’de yer edinen özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için müracaat formu ve Bakanlıkça belirlenen belgelerle beraber il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat ederler.

Valilikçe yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Kurum açmak suretiyle meydana getirilen müracaatın; bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ile kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne ve seviyelerine gore Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup olmadığını incelemek suretiyle il millî eğitim müdürlüğünce beş iş günü içinde, maarif müfettişi/il yada ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı olmak suretiyle minimum iki şahıs görevlendirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında görevlendirilenler, görevlendirme onayının kendilerine bildiri tarihinden başlayarak en geç yirmi iş günü içinde incelemesini sonuçlandırır. İnceleme sonucunda düzenlenen raporda uygun görüş verilmesi ve valilikçe de uygun görülmesi hâlinde on beş iş günü içinde Ek-2’de yer edinen kurum açma izin belgesi ve Ek-3’te yer edinen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(3) Kurum açma izni verilen kuruma ilişik bütün bilgiler, ilgisine gore kurum müdürlüğü, il yada ilçe millî eğitim müdürlüğünce özel barınma hizmetleri modülüne kaydedilir.

(4) Kurum, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonrasında öğrenci kaydı yapabilir ve faaliyetlerine başlayabilir.

(5) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne isim altında olursa olsun ortaokul, imam-hatip ortaokulu yada ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti veren bölgeler ile öğrenci ibaresi kullanılarak etkinlik gösteren barınma bölgeleri açılamaz ve işletilemez. Kanunun 1 inci maddesi hükmü gereği her ne isim altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi hâlinde valilikçe brüt asgari ücretin yirmi sert yönetimsel para cezası uygulanır ve bu bölgeler 10/6/1949 tarihindeki ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.

(6) Kurum bilgilerinde değişim olması durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tekrardan düzenlenir.

Ad verme

MADDE 7 – (1) Kurumlara, 14/6/1973 tarihindeki ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin umumi ve özel amaçları ile esas ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun, belli bir mana taşıyan, Türkçe isim verilir. Kurumlara, ülkemizin millî ve içsel değerlerini temsil eden adlar verilebilir sadece diyar, ulus, kıta, yabancı kurum ve müessese adları verilemez. Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer edinen kısaltmalar dış olmak suretiyle kurumların adlarını var ise kısaltma ile beraber kullanımı esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır.

(2) Kurumlar, tabela, reklam, duyuru ve her türlü iş ve işlemlerinde yalnız kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer edinen kurum adını ve/yada kısaltmasını kullanır.

(3) Kurumların isim ve unvanlarının başka kurumlar tarafınca kullanılmasında; 7/12/1994 tarihindeki ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 13/1/2011 tarihindeki ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 22/12/2016 tarihindeki ve 6769 sayılı Sınai Iyelik Kanunu ve ilgili başka mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurum tabelaları

MADDE 8 – (1) Kurumlar, açılış izinlerindeki adlarının yer almış olduğu tabelalarını 9/8/2006 tarihindeki ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği uyarınca uygun bir yerde bulundurmak zorundadır.

Kurum kontenjanı

MADDE 9 – (1) Kurumlara, türlerine gore aşağıda belirlenen asgari kontenjana gore kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir:

a) Öğrenci yurdu için minimum kırk öğrenci.

b) Öğrenci pansiyonu için minimum otuz öğrenci.

(2) Kurum kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin usul, temel ve standartlar Bakanlıkça belirlenir.

Kurum binaları

MADDE 10 – (1) Kurum açılacak binalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri benzer biçimde umuma açık bölgeler yada alkollü içki satılan bölgeler ile ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci vatan ve pansiyonları içinde kapıdan kapıya minimum yüz metre uzaklığın bulunması zorunludur. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, yapı ve tesislerin var ise bahçe kapıları, yoksa yapı kapıları; kapıların ani çok olması durumunda ise en yakını temel alınır. Öğrencilere barınma hizmeti veren kurumların binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği yada depolandığı bölgeler içinde kuş uçuşu minimum yüz metre ara bulunması zorunludur. Bu bentte belirtilen mesafelerin ve işletmelerin tespitinde kurum açma izni verilmesi için araştırma yapanlar tarafınca gerektiğinde ilgili kurumlarla ortaklaşa iş yapılır.

b) Kurum binaları ve bahçelerinde baz istasyonları bulunamaz.

(2) Barınma hizmetleri; ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine öğrenci yurtlarında, ortaöğretim kurumları öğrencilerine öğrenci vatan yada pansiyonlarında verilir. Bu kurumlar bağımsız binalarda yada etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üstünde tamamı kuruma ilişik ani çok binada açılır.

(3) Zemin sert haricinde kurum açılacak binalarda, asansör yada engellilerin erişilebilirliğini elde eden taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara, taşıma ve iletme sistemlerinin ise Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar ile Aile, Emek verme ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler için belirlediği kat sınırı, merdiven yapısı ve azami yük taşıma şartına uygun olması zorunludur. Ancak kuruma ilişik binanın zemin katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli erişilebilirliğinin sağlanması hâlinde başka katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.

(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu yada ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda yatakhaneler minimum üç, en çok altı öğrenci barınacak şekilde düzenlenir.

(5) Kurum binaları, her sene öğretim senesi başlamadan evvel yangın güvenliği, elektrik döşem güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları yada başka ilgili kurum yada kuruluşlara kurum yönetimince denetim ettirilir. Kontrolleri icra eden kurum yada kuruluşlarca düzenlenen raporun bir örneği kurum tarafınca bağlı olduğu il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir, bir örneği de denetlemeye yetkili olanlara sunulmak suretiyle kurumda muhafaza edilir. İl yada ilçe millî eğitim müdürlüğünce eksiklik tespit edilmesi durumunda 41 inci maddenin dördüncü fıkrası doğrultusunda işlem yapılır.

(6) Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılır. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan sadece içeriden kilitlenemeyen yada yangın ikazıyla otomatikman açılacak şekilde yapılır.

(7) Kurum binalarında yangın uyarı amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler ve alarm sistemi bulunması, kontenjanı iki yüzden çok olan kurumun bir yada ani çok binada etkinlik göstermesi durumunda ise kontenjanı iki yüzden çok olan her yapı için otomatik söndürme sisteminin bulunması zorunludur.

(8) Kurum binalarının yangından korunmasına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen şartların haricinde 27/11/2007 tarihindeki ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda lüzumlu tedbirler alınır. Kurum binalarının dahil ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 29 uncu maddeleri dikkate alınarak ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılmaz.

(9) Kurum binaları, kurum yönetimi tarafınca özel barınma hizmetleri modülünde bulunan güvenlik denetim sıralaması üstünden denetim edilerek neticeleri modüle işlenir.

Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği

MADDE 11 – (1) Kurumun kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek yada tüzel kişiliğe devredilebilmesi için Bakanlıkça belirlenen belgelerle beraber kaymakamlık yada valiliğe müracaat edilir.

(2) Kurumun çağ işlemleri, birinci fıkrada belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde araştırma raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren makamın izni ile on beş iş günü içinde yapılır.

(3) Kurumun müracaat tarihinden evvel meydana getirilen araştırma, soruşturma yada denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında yönetimsel para cezası verilmesi hâlinde yönetimsel para cezasının ödenmesinden sonrasında; kurumu devralacak gerçek şahıs, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir sene yada daha çok süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549 sayılı Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması yada haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması durumunda çağ işlemi gerçekleştirilir. Soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali teklifi getirilen kurumlar, soruşturmaya ilişkin nihai karar verilmeden devredilemez.

(4) Kurumun kurucusu olan firmanın türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması hâlinde kurucu temsilcisi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve değişikliğin yapıldığına dair yönetim kurulu sonucu ile beraber valiliğe müracaat eder. Kurucu firmanın başka bir şirketle birleşmesi, bölünmesi yada tür değiştirmesinde çağ senedi istenmez. Ancak birleşmeye, bölünmeye yada tür değiştirmeye dair tecim sicil gazetesi ve kurucu temsilcisi atanmasına dair belgeler ile valiliğe müracaat edilir.

(5) Kurum çağ işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafınca sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.

(6) Kurucusu tüzel şahıs olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği için kurucu temsilcisi değişikliğine ilişik umumi kurul yada yönetim kurulu sonucu ve kurucu temsilcisine ilişik Bakanlıkça belirlenen belgeler ile beraber il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat edilir.

(7) Kurucu temsilcisi değişikliği, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafınca on beş iş günü içinde yapılır.

(8) Kurucu temsilcisi değişikliği işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafınca sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz.

(9) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlar, yetkili kurullarının sonucu uyarınca kurucu temsilcisi tarafınca devredilir.

Kurum tür ve düzey değişikliği

MADDE 12 – (1) Kurucu, kurumun Ek-1’de yer edinen özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için müracaat formunda belirtilen tür yada seviyesini değişiklik yapmak istemesi hâlinde, Bakanlıkça belirlenen şartları yerine getirerek kaymakamlığa ya da valiliğe müracaat eder.

(2) Bir başka tür ve seviyeye dönüşmek amacıyla müracaat icra eden kurumların müracaat tarihinden evvel meydana getirilen araştırma, soruşturma yada denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında yönetimsel para cezası verilmesi hâlinde yönetimsel para cezasının ödenmesinden sonrasında; kurucu ve kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir sene yada daha çok süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549 sayılı Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması yada haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması durumunda tür yada düzey değişikliği talebi değerlendirmeye alınır.

Kurum nakli

MADDE 13 – (1) Kurucu yada kurucu temsilcisi, kurum nakli için Bakanlıkça belirlenen belgeler ve kurumun gereksinim duyan vasıta ve gereçleri tamamlayacağını beyan eden yazılı beyanıyla beraber kaymakamlık yada valiliğe başvurur. 6 ncı maddeye gore meydana getirilen araştırma sonucunda düzenlenecek raporla atama yapılacak yapı ile vasıta ve gereçlerin ilgili şartlara uygun bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafınca kurum nakline izin verilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni yapı yada binalarda barınma hizmeti verilemez.

(2) Yangın, zelzele, sel, kentsel dönüşüm, sıhhat sebepleri ve mahkeme tahliye sonucu benzer biçimde hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etmek zorunda kalan kurumlar, faaliyetlerine devam etmek istedikleri bağımsız binanın, sağlam ve dayanıklı olduğuna ve yangına karşı lüzumlu önlemlerin alındığına dair rapor dış başka atama şartları aranmaksızın öğrenci sayısına uygun başka bir binada valiliğin izniyle geçici olarak en çok bir sene faaliyetine devam edebilir. Bir sene sonunda şartları uygun bir binaya nakli için izin almayan kurumların, çalışanların ve öğrencilerin sıhhat ve güvenliklerinin sağlanması ve mazeretlerinin valilikçe uygun görülmesi hâlinde faaliyetlerine devam etmelerine geçici olarak bir sene daha izin verilebilir. Kurumlara valiliklerce verilen geçici atama izinleri özel barınma hizmetleri modülüne işlenir. Verilen süre sonunda şartlara uygun yapı bularak atama için izin almayan kurumların, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(3) İller içinde kurumların nakli yapılmaz.

Yerleşim planı ve saptanca değişikliği

MADDE 14 – (1) Kurucu yada kurucu temsilcisi; kuruma yapı, blok yada kat ilavesi yapmak suretiyle saptanca yada yerleşim planında değişim yapmak için Bakanlıkça belirlenen belgelerle beraber kaymakamlık yada valiliğe başvurur. 6 ncı maddeye gore yalnız binadaki değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda binanın şartlara uygun bulunduğunun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Binada değişim yapılmadan kontenjana tesir eden yerleşim planı değişikliklerine, yalnız değişen bölümler ile kurumun ortak alanları incelenerek düzenlenen araştırma raporuna gore kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafınca izin verilir.

Kuruculuk ve kurucu temsilciliği hakkının kaybedilmesi

MADDE 15 – (1) Gerçek şahıs olan kurucunun kuruculuk hakkı aşağıdaki durumlarda sonlanmış olur:

a) Kurucunun ölümü hâlinde mirasçılık belgesinde belirtilen kanuni mirasçılar kendi aralarından birini üç ay içinde kurucu olarak belirler. Ancak her hâlde kanuni mirasçıların kurumun kuruculuğunu, kurucunun ölüm tarihinden başlayarak altı ay içinde tüzel kişiliğe dönüştürmeleri ya da kurumu aralarından birisine yada bir başka kurucuya devretmeleri gerekir. Altı ay içinde tüzel kişiliğin oluşturulmaması yada kurum devrinin yapılmaması hâlinde bu öneri yapılıncaya kadar valilikçe lüzumlu tedbirler alınarak kurumun barınma hizmeti vermesine fasıla verilir. Barınma hizmeti vermesine fasıla verilen kurumun, altı ay içinde tüzel benliğinin oluşturulmaması yada kurum devrinin yapılmaması durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

b) Kurucunun kurumunu devretmesi hâlinde devralan kurucunun 11 inci madde uyarınca Bakanlıkça belirlenen belgelerle beraber bir ay içinde çağ müracaatını yapmaması yada 5 inci maddedeki şartları taşımaması sebebiyle üç ay içinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının devralan kurucu adına düzenlenememesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makam tarafınca iptal edilir.

(2) Kurucusu tüzel şahıs olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı kurucu temsilcisi olma şartlarını kaybettiğinin tespit edilmesi yada ölümü hâlinde, şartları taşıyan başka bir temsilcinin üç ay içinde usulüne gore seçilip bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde şartları uygun kurucu temsilcisini bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makam tarafınca iptal edilir.

(3) Kurucu yada kurucu temsilcisinin ani çok kurumda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması hâlinde birinci ve ikinci fıkra hükümleri başka kurumları ile ilgili da uygulanır.

(4) Denetim yada soruşturma sonucunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurumların kurucuları ile kurumun kapatılmasına neden olan eylemlerinin tespiti hâlinde kurucu temsilcisi, beş sene geçmeden yine kurum açamaz, devralamaz, ortak yada kurucu temsilcisi olması imkansız.

Kurum binalarının kullanılması

MADDE 16 – (1) Kurum binaları, kuruluşlarına temel olan öğrenci barınma hizmetleri haricinde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak kurumların toplumsal ve kültürel faaliyetler için düzenlenmiş alanları, öğrencilerin barınma hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kâr amaçlı olmayan toplumsal ve kültürel faaliyetlerde il yada ilçe millî eğitim müdürlüğünün izni ile yazları kullanılabilir.

Kurucunun kurumu kapatması ve faaliyetine fasıla vermesi

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hâller haricinde, kurucusu tarafınca kurumun belli bir süre ile sınırı olan olarak faaliyetine fasıla vermesi yada kapatılmasında valiliğe, personele ve öğrencilere bir ay evvelinde haber verilmesi şarttır. Faaliyete fasıla verme bir öğretim yılından çok olması imkansız. Ancak bir senenin sonunda valilikçe mazeretleri uygun görülenlere bir sene daha faaliyete fasıla verme izni verilebilir. Faaliyete fasıla verilmesi yada kapatma işlemi, muhteşem hâller haricinde ders senesi içinde yapılamaz. Ancak, kurumda kayıtlı öğrenci kalmaması hâlinde, kapatma yada faaliyete fasıla verme işlemi ders senesi içinde de yapılabilir. Kapatma yada faaliyete fasıla verme işlemleri esnasında öğrencilerin barınması mevzusundaki tedbirler, kurucu ile beraber valilikçe alınır.

(2) Olağanüstü durumlarda kurumun kapalı kalma süresi bir senesi geçerse valilikçe kurum geçici olarak faaliyete fasıla vermiş kabul edilir.

Usulsüz kapatma

MADDE 18 – (1) 17 nci maddede belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya beş sene geçmeden yine kurum açma yada bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrenci yada velilerinin kurucular aleyhine umumi hükümlere gore açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla ilgili öğretim senesinde öğrencilerden alınan ücretler, 21 inci madde hükümlerine gore iade edilir.

Evrak teslimi

MADDE 19 – (1) Kapanan yada kapatılan kurumun kurucusu, personel ve öğrencilerle ilgili tüm defterlerini, dosyalarını ve başka evrakını en geç bir ay içinde il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne usulüne gore teslim etmek zorundadır. Teslimden kaçınan kurucuya valilikçe Kanunda belirtilen oranda yönetimsel para cezası verilir. Verilen yönetimsel para cezası; gerçek şahıs ise kurucuya, tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine 11/2/1959 tarihindeki ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa gore valilikçe bildiri edilir, takip ve tahsili için ise Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(2) Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üstüne verilen belgeler ve meydana getirilen işlemlerle ilgili her türlü önlem valiliklerce alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumların Yönetimi, İşletme Esasları ve Personele İlişkin Hükümler

Kurumların yönetimi

MADDE 20 – (1) Kız öğrencilerin barındığı kurumlarda hanım, adam öğrencilerin barındığı kurumlarda adam yönetici görevlendirilir.

(2) Kurum; mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi, yazışma becerilerinin geliştirilmesi mevzularında düzenlenen eğitim sonucunda alınan öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikasına haiz yada bir sene içinde bu belgeyi alacağını taahhüt eden lisans mezunu müdür tarafınca yönetilir.

(3) Kurumda yüz elli kayıtlı öğrenciye kadar bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Yüz elli ila iki yüz elli kayıtlı öğrenciye kadar minimum bir, beş yüz kayıtlı öğrenciye kadar minimum iki, bin kayıtlı öğrenciye kadar minimum üç sonraki her bin kayıtlı öğrenciye kadar bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir. Müdür yardımcılarının lisans mezunu olması zorunludur.

(4) Aynı kurucunun ani çok kurumu bulunması hâlinde bu kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla minimum lisans mezunu olup, halk sektöründe yada özel sektörde iki yıldan azca olmamak kaydıyla yöneticilik yapmış olanlardan umumi müdür ve umumi müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Kamu tüzel kişileri tarafınca oluşturulan ve işletilen kurumlar dış olmak suretiyle, kurumların umumi müdür ve umumi müdür yardımcıları koordinasyonunu sağladıkları kurumlardan birinin mensubu olarak görevlendirilir.

Barınma hizmeti tutarı ve yükümlülükler

MADDE 21 – (1) Bir sonraki öğretim senesinde uygulanacak barınma hizmeti tutarı, kurumlar tarafınca belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar duyuru edilir. Mayıs ayından sonrasında oluşturulan kurumlar, bir ay içinde barınma hizmeti ücretini belirleyerek duyuru ederler. Tüm öğrencileri parasız barındıracak kurumlar, barınma hizmeti ücretini sıfır olarak duyuru eder. Barınma hizmeti tutarının süresi içinde belirlenmemesi hâlinde bundan önceki senenin tutarı uygulanır. Kurumlar barınma hizmeti ücretiyle beraber hizmet sunum taahhütnamesini il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirmek, özel barınma hizmetleri modülüne kaydetmek ve kurumun panosunda ve var ise web sitesinde duyuru etmek zorundadır. Kurumların hazırlayacakları hizmet sunum taahhütnamesinde yer alması ihtiyaç duyulan asgari hususlar Bakanlıkça belirlenir. Öğrenci yurtlarının barınma hizmeti tutarı senelik, öğrenci pansiyonlarının tutarı ise minimum bir aylık olarak belirlenir.

(2) Kurumlarda barınma hizmetinin öğretim senesi içinde kaç ay verileceği duyurularda ve öğrenci yada öğrencinin velisi ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. Kurumlar duyuru ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilir sadece duyuru edilen ücretin üstünde ücret talep edemez. Kurumlar başka isim altında herhangi bir barınma hizmeti tutarı talep edemez.

(3) Kurumlarda bundan önceki sene barınma hizmeti alan öğrencilerin yeni dönemdeki barınma hizmeti tutarı, bundan önceki öğretim senesinde kurum ve öğrenci içinde belirlenen barınma hizmeti tutarına kayıt yenileme tarihinden bundan önceki senenin averaj (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına en çok yüzde beş daha eklendiğinde oluşan oranda artış yapılarak belirlenir.

(4) Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül evveliyatına kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen senelik barınma hizmeti tutarının %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti almış olduğu aylar ve içinde bulunulan ayın tutarının tamamı ve kalan aylara ilişik barınma hizmeti tutarının %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme meydana getirilen hâllerde bu fıkraya gore hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan meblağ bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti tutarı, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen senelik barınma hizmeti tutarının hizmet sunulmak suretiyle belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.

(5) Kurumlar barınma hizmeti tutarının bir aylık kısmına karşılık eden oranda depozito alabilirler. Öğrencinin yurda verdiği ziyanı karşılamaması yada barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu ziyan ve barınma hizmeti tutarı depozitodan mahsup edilir. Depozito, iade edilmiş olduğu tarihteki bir aylık barınma hizmeti tutarı tutarında sona ödenir.

(6) Kurumun öğrencinin güvenliğini sağlamaması yada barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde yer edinen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle kurumdan ayrılan öğrenciye, depozitoları ile peşin ödeme meydana getirilen hâllerde kurumda barındığı aylara ilişik ücret mahsup edilerek geriye kalan meblağ bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.

(7) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumların ücretleri, aş tutarı de dâhil edilerek belirlenir. Yemek hizmeti için ayrıyeten ücret talep edilmez.

Defter ve kayıtlar

MADDE 22 – (1) Kurumlarda özel barınma hizmetleri modülünde kayıtlı bilgilerin haricinde aşağıdaki defterler ile belgelerin bulundurulması ve kayıtların tutulması zorunludur:

a) Öğrenci yoklama defteri.

b) Öğrenci disiplin kurulu karar defteri.

c) Gelen ve giden evrak ve zimmet defterleri.

ç) Revir defteri.

d) Kurum mensubu dosyaları ve sözleşmeleri.

e) Yazışma dosyaları.

f) Aylık aş sıralaması.

g) Nöbet defteri.

ğ) Ziyaretçi defteri.

h) Öğrenci yada öğrencinin velisi ile kurum içinde meydana getirilen taahhütname dosyası.

ı) Denetim defteri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen defterler sayfa numaraları verilerek il yada ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(3) Kurumlarda kayıt, ücret takip edeni, yoklama ve benzeri işlemler ayrıyeten özel barınma hizmetleri modülüne işlenir.

(4) 4/1/1961 tarihindeki ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri ile başka mali mevzuat düzenlemeleri saklıdır.

Öğrenci kayıt işlemleri

MADDE 23 – (1) Kurumlardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayıt kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Müracaat dilekçesi.

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi.

c) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren vesika.

ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli bulunduğunu belirten ve doktor tarafınca düzenlenen sıhhat raporu.

d) İki tane vesikalık fotoğraf.

e) Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle beraber, hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu taahhütname tek nüsha olarak düzenlenir ve fotokopisi öğrenciye yada öğrencinin velisine verilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerden tahsil izni belgesi, geçişlik fotokopisi, yabancı kimlik numarası ile beraber birinci fıkrada belirtilen başka belgeler de istenir.

(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı kurum kontenjanının %40’ını geçemez.

Kurumlarda geçici barınma

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, kendi okul seviyesi ve cinsiyetleriyle uygun olmak suretiyle, kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla aşağıdaki durumlarda öğrenci yurtlarında yada pansiyonlarında geçici barındırılabilir:

a) Ortaöğretim kurumlarının giriş imtihanlarına yada ortaöğretime devam ederken yükseköğretim kurumlarının giriş imtihanlarına katılacak öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarına kayıtlarını yaptıracak öğrenciler.

b) Açık öğretim imam hatip lisesi yada mesleki açık öğretim lisesinde yüz yüze eğitimi gerektiren derslere katılmak için kurumda barınma ihtiyacı duyan öğrenciler.

c) Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve eğitim süresi minimum bir ay olan kurslara yada etkinliklere devam edenler.

(2) Sosyal, kültürel yada sportif amaçlı faaliyetlere katılan öğrenciler, sporcular ve yöneticileri, kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla, öğrenci yurtlarında ve pansiyonlarında en çok bir ay süreyle barındırılabilir.

(3) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda yalnız ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için geçici barınma hizmeti verilebilir.

(4) Kurum mensubu imtihan, hizmet içi eğitim, seminer, toplantı benzer biçimde faaliyetler amacıyla aynı kurucuya ilişik değişik il yada ilçelerdeki başka kurumlarda geçici barındırılabilir.

(5) Geçici barınanların okul, kurum yada kurs detayları ile kimlik detayları kurum müdürlüğünce en geç beş iş günü içinde il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir, geçici barınmaya başladıkları günden başlayarak özel barınma hizmetleri modülüne lüzumlu bilgiler kaydedilir.

(6) Geçici barınanlar dâhil kurumda barınanların sayısı kurum kontenjanından çok olması imkansız.

Öğrencinin kurumdan ilişiğinin kesilmesi

MADDE 25 – (1) Kurumlarda kayıtlı öğrencilerin, öğrencilik durumlarının devam edip etmediği ile ilgili kurum müdürlüğünce her öğretim senesi başlangıcında ve lüzum görülen başka hâllerde tahsil gördükleri öğretim kurumlarından informasyon alınır.

(2) Öğrencilik durumları nihayetlenen öğrencilerin kurum ile ilişikleri kesilir. Durum kendilerine ve velisine bildirilir.

(3) 24 üncü maddede belirtilen şartların ortadan kalkması hâlinde geçici barınma derhâl sonlandırılır.

Kurumlarda barınma süresi ve yaş gruplarına gore düzenleme

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, öğrencilik durumları devam etmiş olduğu sürece kurumda barınabilirler.

(2) Kurumlar, yalnız kız yada yalnız adam öğrenciler için açılır ve işletilir.

(3) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik barınma hizmeti veren kurumlardaki yatakhaneler, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak düzenlenir.

(4) Kurumlardan;

a) Öğrenci yurdu; ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim kurumu öğrencileri,

b) Öğrenci pansiyonu; ortaöğretim kurumu öğrencileri,

için açılır.

Kurumlara giriş ve çıkış ile evci izni

MADDE 27 – (1) Kurumlar, minimum ders senesi süresince barınma hizmetlerini tam olarak devam ettirir. Ders senesi haricinde da hizmet verilip verilmeyeceği hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. Öğrencilerin kuruma nihayet giriş saatleri, bulundukları yerin özellikleri ile ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak öğretim senesi başlangıcında kurum yönetimince tespit edilir, öğrencilere duyurulur ve il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

(2) Öğrenciler, adresleri velisi tarafınca kurum yönetimine yazılı olarak bildirilmek ve müdürden izin belgesi almak şartıyla evci çıkabilirler.

(3) Kurumlar, kurum haricinde yapacakları toplumsal, kültürel ve sportif faaliyetler için 8/6/2017 tarihindeki ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine gore lüzumlu izinleri alırlar.

Nöbet hizmetleri

MADDE 28 – (1) Kurumlarda günün her saatinde müdür, müdür yardımcısı yada yönetim memurundan birinin bulunması zorunludur. Aylık yönetim nöbet çizelgesi hazırlanarak kurum duyuru panosuna asılır ve kurumda muhafaza edilir.

Personel

MADDE 29 – (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda elli (elli dâhil) öğrenciye kadar bir, yüz (yüz dâhil) öğrenciye kadar iki, yüzden çok öğrenci için minimum üç belletici görevlendirilir. Belleticiler, öğretmen olma şartlarını taşıyanlar öncelikli olmak suretiyle yükseköğretim mezunu olanlar arasından görevlendirilir. Belletici olma şartlarını haiz olan müdür yardımcıları ve yönetim memurları da istemeleri hâlinde belletici olarak görevlendirilebilir. Ayrıca, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda minimum bir, ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda ise isteğe ilgili olarak rehber öğretmen/psikolojik danışman görevlendirilir. Rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak atanacaklarda Bakanlıkça belirlenen şartlar aranır.

(2) Yönetim memurluğu için yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır.

(3) Kurumlarda; öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve başka donanımları dikkate alınarak ihtiyaca gore kafi sayıda hizmetli görevlendirilir.

(4) Yemek hizmeti veren kurumlarda yemeğin kurumda yapılması hâlinde aşçılık belgesi olan aşçı ile sert, sıvı ve gaz yakıtlı merkezi kaloriferle ısıtılan kurumlarda yetki belgesi olan personel görevlendirilir. Ayrıca ihtiyaca gore aşçı yardımcısı görevlendirilebilir.

(5) Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme meydana getirilen müessese, kurum yönetimine karşı mesuldür. Bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak kurumlarda görevlendirilen personelin detayları il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu personel minimum üç ay süre ile görevlendirilir ve bunların nitelikleri ve şartları sözleşmede belirlenir.

(6) Kurumlarda hekim, besin mühendisi yada teknikeri, uygulaman, sıhhat memuru, hemşire ile sürücü görevlendirilebilir. Kayıtlı öğrenci sayısı iki yüz elli ve üstü olan kurumlarda hemşire yada hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni yada teknikeri görevlendirilmesi zorunludur.

(7) Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sıhhat muayeneleri senelik olarak yapılır.

(8) Kurum çalışanının, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen toplumsal sigortalar ve umumi sıhhat sigortası esaslarına ilgili olarak 22/5/2003 tarihindeki ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Kamu tüzel kişileri tarafınca oluşturulan ve işletilen kurumlarda görevlendirilen personel, doğal olarak olduğu mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilir.

(9) Kurumlarda vazife alan yönetim memuru ve belleticilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda hanım, adam öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda adam olması şarttır. Temizlik hizmeti veren görevliler, adam öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda adam yada hanım olabilir sadece bu görevlilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda hanım olması şarttır.

(10) Kurumlarda görevlendirilecek personelde, bu maddede yer edinen şartların haricinde aranacak başka şartlar Bakanlık tarafınca belirlenir.

İzin

MADDE 30 – (1) Personel, doğal olarak olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda izin kullanır.

(2) Genel müdür, umumi müdür yardımcısı ve müdürün izinleri bağlı oldukları il yada ilçe millî eğitim müdürlüğünce; başka personelin izinleri ise müdür tarafınca verilir.

Mükafat

MADDE 31 – (1) Görevinde başarı göstermiş personele Bakanlık, mülki amir yada il millî eğitim müdürü tarafınca teşekkür yada takdir belgesi verilebilir.

(2) Kurucu tarafınca, birinci fıkra uyarınca teşekkür yada takdir belgesi verilen personele brüt aylık tutarının yarısından azca olmamak suretiyle mükafat verilebilir.

(3) Kamu tüzel kişileri tarafınca oluşturulan ve işletilen kurumlarda vazife icra eden halk mensubu ile ilgili doğal olarak olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Görevlendirme

MADDE 32 – (1) Personelin çalışma izin teklifleri aşağıdaki yöneticiler tarafınca valiliklere yapılır:

a) Genel müdür, umumi müdür yardımcısı, müdür ve müdür yardımcıları için kurucu gerçek şahıs yada kurucu temsilcisi.

b) Diğer personel için müdür.

(2) Nitelik ve şartları uygun bulunanların çalışma izni valilikçe düzenlenir. Emek verme izni alınmadan personel işe başlatılamaz. Valilik çalışma izni düzenleme yetkisini devredebilir.

(3) Kamu mensubu, halk tüzel kişileri tarafınca oluşturulan ve işletilen kurumlarda bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz olanlar arasından ilgili mevzuatı uyarınca görevlendirilir. Görevlendirme işlemi, kurumun bağlı olduğu il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Görevlendirme işleminin bu Yönetmeliğe uygun olması hâlinde bu işlem, millî eğitim müdürlüğünce valinin onayına sunulur; uygun olmaması hâlinde ise tekrardan değerlendirilmek suretiyle vaziyet halk tüzel kişisine bildirilir.

Genel müdür ve yöneticiler

MADDE 33 – (1) Genel müdür, kurumlar arası koordinasyonu sağlar, kurumun hizmet ve fiziki standartlarının geliştirilmesine yönelik emek harcamalar yapar.

(2) Genel müdür yardımcısı, umumi müdür tarafınca verilen görevleri yapar ve bulunmadığı hâllerde umumi müdüre vekâlet eder.

(3) Müdür, kurumu mevzuata uygun olarak yönetmekle görevli ve mesuldür.

(4) Müdür yardımcısı, müdür tarafınca verilen görevleri yapar ve bulunmadığı hâllerde müdüre vekâlet eder.

(5) Yöneticiler ile yönetim memuru, belletici, rehber öğretmen/psikolojik danışman ve başka personelin vazife ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Disiplin İşleri

Disiplin

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurallara uymayan, kurum içinde ve kurum haricinde öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan ortaöğretim kurumu öğrencileri ile ilgili aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

a) Uyarma.

b) Kınama.

c) Kurumdan çıkarma.

Uyarma

MADDE 35 – (1) Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak.

b) Temizliğe dikkat etmemek, devamlı düzensiz olmak.

c) Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma odası ile başka çalışma ve dinlenme alanları ile spor salonuna girip çıkmada vakit çizelgesine uymamak.

ç) Kurum çalışma emirinde öngörülen hususlara uymamak.

d) Kurum personeline fena hareket etmek.

e) Kurumun fiziki yapısına bilerek ziyan vermek.

f) Başkasına ilişik eşyayı müsaadesiz kullanmak.

g) Kurum yönetimine yanlış informasyon vermek.

Kınama

MADDE 36 – (1) Kınama, öğrenciye kusurlu davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınması icap ettiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek.

b) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık hâline getirmek.

c) Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi yada kuruma gelmemeyi alışkanlık hâline getirmek.

ç) Sövgü etmek yada arkadaşlarına sataşmak.

d) Kurumda sigara içmek.

e) Kurum personeline hakaret etmek.

f) Kurum yönetiminin asmış olduğu ilanları koparmak, yırtmak yada değişiklik yapmak.

g) Kurum çalışanının ve arkadaşlarının eşyalarına ziyan vermek.

ğ) Kurum yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını engellemek.

h) Kurumda yönetimden izin almadan toplantı yada merasim düzenlemek.

ı) Aynı öğretim senesi içinde aynı fiilden dolayı iki kez uyarma cezası almak.

Kurumdan çıkarma

MADDE 37 – (1) Kurumdan çıkarma, öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın bildiri edilmiş olduğu tarihten başlayarak en geç beş gün içinde kurumu terk etmek zorundadır. Ancak kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, başka öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması hâlinde, beş günlük süre beklenmeden öğrencinin, velisine bildirildiği andan başlayarak yirmi dört saat içinde kurumdan ayrılması sağlanır. Kurumdan çıkarma cezası, on sekiz yaşından minik öğrencinin velisine; on sekiz yaş ve üstü öğrencinin kendisine bildiri edilir. Kurumdan çıkarma cezası alan on sekiz yaşından minik öğrencinin durumu yedi gün içinde kayıtlı bulunmuş olduğu okula, on sekiz yaş ve üstü öğrencinin durumu ise velisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) 22/9/1983 tarihindeki ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihindeki ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı hareket etmek.

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini gören niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal benzer biçimde ferdi yada toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu benzer biçimde eylemlere katılmak yada katılmaya zorlamak.

c) Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek yada bu şekilde bir suçtan hükümlü durumuna düşmek.

ç) Kanun dışı kuruluşlara aza olmak, bu kuruluşlarda etkinlik göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak.

d) Hırsızlık yapmak.

e) Kurum yönetimi ve mensubu ile dostlarını tehdit etmek yada bunlara fiili tecavüzde bulunmak.

f) Kurum içinde kesici, delici yada patlayıcı silahları bulundurmak yada herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna karşıcılık etmek.

g) İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunu alışkanlık hâline getirmek.

ğ) Aynı öğretim senesi içinde üç kez kınama cezası almak.

Ceza verme yetkisi

MADDE 38 – (1) Uyarma ve kınama cezaları müdür, kurumdan çıkarma cezası ise disiplin kurulu tarafınca verilir.

(2) Disiplin cezası alan öğrencinin işlediği fiilden etkilenen öğrenci ve personel ile disiplin cezası alan öğrenci yada velisi, uyarma ve kınama cezalarına karşı disiplin kuruluna; kurumdan çıkarma cezasına karşı kurumun bağlı bulunmuş olduğu il millî eğitim müdürlüğüne cezanın bildiri tarihinden başlayarak beş iş günü içinde itirazda bulunabilir.

(3) Disiplin kurulu, itirazları yedi iş günü içinde karara bağlar. Disiplin kurulu itiraz mevzusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.

(4) İl millî eğitim müdürlüğü kurumdan çıkarma cezasına karşı itiraza ilişkin nihai kararını on beş iş günü içinde verir. İl millî eğitim müdürlüğü itiraz mevzusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.

Disiplin kurulu

MADDE 39 – (1) Ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda disiplin kurulu; müdürün başkanlığında, belleticiler arasından müdür tarafınca seçilecek aslolan ve yedek bir aza ile kurumda görevli olması hâlinde rehber öğretmen/psikolojik danışman ve öğrenci temsilcisinden oluşur.

(2) Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üyeler katılır.

(3) Öğrenci temsilcisi, her öğretim senesi başlangıcında asla ceza almamış öğrenciler arasından saklı oyla öğrenciler tarafınca biri aslolan diğeri yedek olacak şekilde seçilir.

(4) Disiplin kurulu, kendisine vazife olarak verilen işleri müdürün havalesi üstüne ve en fazla yedi iş günü içinde sonuçlandırır. Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiilin öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması hâlinde kurumdan çıkarma işlemi yirmi dört saat içinde sonuçlandırılır.

Disipline ilişkin işlemler

MADDE 40 – (1) Disiplin kurulu, her dönem başlangıcında toplanarak kurumun seviye ve disiplini ile ilgili mevzuları inceler ve lüzumlu kararları alır.

(2) Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden evvel lüzumlu incelemeler kurum yönetimince yapılır.

(3) Disiplin kurulu, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını yazılı olarak yada rapora bağlanmak kaydıyla sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz yada ifade vermez ya da kendisinin izinsiz olarak kurumda bulunmadığı anlaşılır ise vaziyet bir tutanakla tespit edilir ve karar disiplin kurulunca ilgilinin gıyabında verilir. Disiplin cezası gerektiren ani fazla fiilin gerçekleşmesi hâlinde disiplin kurulunca her eylem ayrı ayrı değerlendirilir.

(4) Müdür yada disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine, önemine, kendisinin kurum içinde ve kurum dışındaki umumi durumuna, suçun ne benzer biçimde şartlar altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.

(5) Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu olarak yada bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir.

(6) Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır.

(7) Kurumlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü vaka, kurum yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Kurumlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması hâlinde disiplin işlemleri adli işlemlerin sonucuna gore yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetleme ve Personel Disiplin İşleri

Denetleme esasları

MADDE 41 – (1) Kurumların denetimleri ders senesi içinde minimum iki kez olmak suretiyle öğrencilerin kurumda bulunmuş olduğu günlerde ve saatlerde yapılır.

(2) Kurumların denetimi, mülki yönetim amirlerinin görevlendireceği minimum iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır. Bu takımlar; il/ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında şube müdürü, eğitim uzmanı, araştırmacı yada resmî bir ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur.

(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı, {Özel} Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, il yada ilçe millî eğitim müdürleri ile mülki yönetim amirlerinin kurumları kontrol yetkileri ile halk tüzel kişilerinin ilgili mevzuatında yer edinen kontrol yetkileri saklıdır.

(4) Kurum binalarında ilgili kurum ve kuruluşlarca meydana getirilen yangın, elektrik, su ve gaz tesisatlarının kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için valilikçe kuruma lüzumlu uyarı yapılarak süre verilir. Eksikliklerin, öğrencilerin barınması esnasında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda valilikçe lüzumlu tedbirler alınarak eksiklikler giderilinceye kadar kurumun barınma hizmeti vermesi geçici olarak durdurulur. Üç ay içinde eksikliklerin giderilmemesi hâlinde 46 ncı madde hükümlerine gore işlem yapılır.

(5) Denetimler sonucunda barınma hizmeti faaliyetlerinin sunulmasında üstün kalite ve başarısı tespit edilen kuruma Bakanlık yada vali tarafınca takdir belgesi verilebilir. Takdir belgesi, kuruma aynı makam tarafınca bir öğretim senesi içinde bir kez verilir.

(6) Denetlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Denetim sorumluluğu

MADDE 42 – (1) Denetleme esnasında kurum yönetimi kuruma ilişik her türlü informasyon ve belgeyi göstermek, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamak, kurumun kasa ile muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakın kontrolüne müsaade etmek zorundadır.

Denetleme sonuçlarının kuruma bildirilmesi

MADDE 43 – (1) Denetlemeler sonucunda alınması ihtiyaç duyulan tedbirler ile yapılması ihtiyaç duyulan işler ve bunların süresi kurum yönetimine bildirilir.

(2) Kurum yönetimi, belirtilen süre içinde lüzumlu tedbirleri alır, yapılması ihtiyaç duyulan işleri yerine getirir ve bu hususu bağlı bulunmuş olduğu il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(3) Denetleme rapor çalışmaları il yada ilçe millî eğitim müdürlüğünce özel barınma hizmetleri modülüne yüklenir.

Personel disiplin işleri

MADDE 44 – (1) Personele, işlediği eylem ve hâller doğrultusunda aşağıda belirtilen disiplin cezaları verilir:

a) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması icap ettiğinin {yazı} ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren eylem ve hâller şunlardır:

1) Verilen buyruk ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, vazife mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî vesika, vasıta ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek yada düzensiz hareket etmek.

2) Özürsüz yada izinsiz olarak göreve geç gelmek, görevden erken ayrılmak yada vazife mahallini terk etmek.

3) Görevine karşı kayıtsızlık göstermek yada ilgisiz kalmak.

4) Görevin ortaklaşa iş içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

b) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun {yazı} ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren eylem ve hâller şunlardır:

1) Verilen buyruk ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, vazife mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî vesika, vasıta ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu hareket etmek.

2) Özürsüz olarak bir yada iki gün göreve gelmemek.

3) Eşlerinin, reşit olmayan yada kısıtlı olan evlatlarının kazanç getiren devamlı faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek.

4) Vazife esnasında amirlerine hâl ve hareketi ile saygısız hareket etmek.

5) Kuruma ilişik vasıta, gereç ve benzeri eşyayı izinsiz olarak özel işlerinde kullanmak.

6) Kuruma ilişik vesika, vasıta, gereç ve benzeri eşyayı yitirmek.

7) Velilere, iş arkadaşlarına yada maiyetindeki personele fena muamelede bulunmak.

8) Velilere ve iş arkadaşlarına söz yada hareketle sataşmak.

9) Vazife mahallinde umumi terbiye ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazılar yazmak, işaret, fotoğraf ve benzeri şekiller çizmek yada yapmak.

10) Verilen emirlere itiraz etmek.

11) Kurumun refah, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

c) Aylıktan kesme: Personelin, brüt aylık ücretinden 1/30 ila 1/10 içinde kesinti yapılmasıdır. Aşağıdaki eylem ve hâllerden (1) ila (6) numaralı alt bentlerde yer alanlar için 1/30 ila 1/20; başka alt bentlerde yer alanlar için 1/19 ila 1/10 oranlarında aylıktan kesme cezası uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın personele bildiri edilmiş olduğu ayı takip eden ayın ücretinden kesinti yapılmak suretiyle uygulanır. Kesinti meydana getirilen bu meblağ, kurumun bulunmuş olduğu il yada ilçedeki Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimine on iş günü içinde kurum tarafınca yatırılır ve buna ilişkin belgenin bir örneği il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne on iş günü içinde teslim edilir. Aylıktan kesme cezasını gerektiren eylem ve hâller şunlardır:

1) Kasıtlı olarak verilen buyruk ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, vazife mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî vesika, vasıta ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak yada hor kullanmak.

2) Özürsüz ve kesintisiz olarak üç ila dokuz gün göreve gelmemek.

3) Kuruma ilişik vesika, vasıta, gereç ve benzerlerini özel çıkar sağlamak için kullanmak.

4) Görevle ilgili mevzularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak yada informasyon vermek.

5) Vazife esnasında amirlerine sözle saygısızlık etmek.

6) Öğrencilere söz yada hareketle sataşmak.

7) Göreve sarhoş gelmek.

8) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.

9) Vazife yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, merasim ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak yada kullandırmak.

10) Yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına yada radyo ve tv kurumlarına informasyon yada demeç vermek.

ç) Görevine nihayet verme: Personelin kurumdaki çalışma izninin iptal edilmesidir. Görevine nihayet verme cezasını gerektiren eylem ve hâller şunlardır:

1) Vazife yerinde alkollü içki içmek.

2) Bir yılda özürsüz ve kesintisiz olarak on gün yada toplamda yirmi gün göreve gelmemek.

3) Amirlerine, maiyetindekilere, çalışanlara yada öğrencilere karşı minik düşürücü ya da aşağılayıcı eylem ve hareketler yapmak, tacizde yada hakarette bulunmak ya da bu tarz şeyleri tehdit etmek.

4) Gerçeğe aykırı vesika düzenlemek.

5) Yasaklanmış her türlü yayını, siyasal yada ideolojik amaçlı bildiri, poster, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak ya da bu tarz şeyleri kurumların herhangi bir yerine asmak yada teşhir etmek.

6) Verilen vazife ve emirleri kasten yapmamak.

7) Öğrencilerin özel hâllerini yada vazife ve yetkisi haricinde kişisel bilgilerini kayıt altına almak.

8) Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ile ilgili kovuşturması bulunmak.

d) Görevine nihayet verilerek başka kurumda çalıştırmama: Personelin cezanın verildiği tarihten başlayarak beş sene süreyle kurumlarda çalışamamasıdır. Görevine nihayet verilerek başka kurumda çalıştırmama cezasını gerektiren eylem ve hâller şunlardır:

1) İdeolojik yada siyasal amaçlarla kurumların refah, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot ve işgal benzer biçimde eylemlere katılmak, barınma hizmetlerinin yürütülmesini engellemek yada bu tarz şeyleri tahrik ya da teşvik etmek.

2) Savaş, muhteşem hâl yada umumi afetlere ilişkin mevzularda amirlerinin verdiği vazife yada emirleri yapmamak.

3) Amirlerine, maiyetindekilere, çalışanlara yada öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.

4) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları vazife mahallinde gizlemek.

5) Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almak.

6) Terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmak.

7) Görevin yerine getirilmesinde lisan, soy, cinsiyet, siyasal fikir, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar yada zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

8) Öğrencilerin özel hâllerini yada vazife ve yetkisi haricinde kişisel bilgilerini ifşa etmek.

(2) Disiplin cezasının verildiği tarihten başlayarak iki sene içinde aynı eylem yada hâlin tekerrüründe bir aşama ağır ceza verilir. Aynı derecede cezayı gerektiren lakin ayrı eylem yada hâller sebebiyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir aşama ağır ceza verilir. Bu Yönetmelik uyarınca ödüllendirilen personel için bir alt ceza uygulanabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren eylem ve hâllere kalite ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

(4) Disiplin cezaları sıralı disiplin amiri olan müdür, kurumun bağlı olduğu il yada ilçe millî eğitim müdürü ile kurumun bulunmuş olduğu mahallin mülki amiri ve vali tarafınca aşağıda belirtildiği şekilde verilir:

a) Uyarma ve kınama cezaları; umumi müdür, umumi müdür yardımcısı ve müdüre kurumun bağlı olduğu il yada ilçe millî eğitim müdürünce, başka personele müdür tarafınca verilir.

b) Aylıktan kesme cezası, kurumun bağlı olduğu il yada ilçe millî eğitim müdürünce; görevine nihayet verme cezası, kurumun bulunmuş olduğu mahallin mülki amirince; görevine nihayet verilerek başka kurumda çalıştırmama cezası ise vali tarafınca verilir. Sıralı disiplin amirleri alt cezaları da vermeye yetkilidir. Uyarma ve kınama cezaları, vermeye yetkili makam tarafınca ilgilinin savunması alındıktan sonrasında resen, başka cezalar ise disiplin soruşturması sonucunda getirilen teklife gore disiplin amirinin takdiri doğrultusunda verilir. İşlenen fiilin gerektirdiği disiplin cezasını vermeye Bakanlık da yetkilidir.

(5) Kamu tüzel kişileri tarafınca oluşturulan ve işletilen kurumlarda vazife icra eden halk çalışanının disipline ilişkin iş ve işlemleri ile ilgili bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Personelin doğal olarak olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

(6) Disiplin cezalarına karşı itiraz, bildiri tarihinden başlayarak on iş günü içinde cezayı veren disiplin amirinin bir üstündeki sıralı disiplin amirine, vali tarafınca verilen cezalara karşı Bakanlığa yapılır. İtirazda bulunulan disiplin amiri yada Bakanlık, on beş iş günü içinde bir alt cezayı verebilir yada cezayı kaldırabilir. İtirazda bulunulan disiplin amirince yada Bakanlıkça on beş iş günü içinde herhangi bir karar verilmemesi hâlinde itiraz reddedilmiş sayılır.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 45 – (1) Denetleme, araştırma yada soruşturma esnasında;

a) Kuruma ilişik her türlü informasyon ve belgeyi göstermekten, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamaktan, kurumun kasa ile muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakları ile başka kayıt, defter, informasyon ve belgelerini incelettirmekten, sorulan sorulara yanıt vermekten kaçınan,

b) Kurum ve eklentilerine girmeyi engellemiş olan,

c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumları olduğu tespit edilen,

ç) Bir yıldan çok süreyle hapis cezası verilmesini gerektiren kabahat işleyen,

d) Denetleme makamlarınca bildirilen işleri süresi içinde yerine getirmemekte ısrar eden olan,

e) Sözleşmelerde, taahhütnamelerde yada başka evrakta usulsüzlük icra eden,

kurum mensubu geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.

(2) Görevden uzaklaştırma; denetleme yetkisi bulunanların teklifi, il millî eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı yada direkt il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı ile gerçekleşir. Müdürün görevden uzaklaştırılması hâlinde yerine vekâlet edecek personel belirlenir. Vekâlet görevi verilecek personel bulunmaması hâlinde kurucu yada kurucu temsilcisinin ivedilikle müdürlüğe vekâlet edecek kişiyi bildirmesi istenir. Kurucu yada kurucu temsilcisinin beş iş günü içinde bildirimde bulunmaması hâlinde denetleme, araştırma ya da soruşturma sonuçlanıncaya kadar valilikçe lüzumlu tedbirler alınır.

(3) Görevden uzaklaştırmayı gerektiren fiilin kabahat teşkil etmesi hâlinde mülki yönetim amirliğince Cumhuriyet başsavcılığına en geç üç gün içinde bildirimde bulunulur.

(4) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen yada beraat edenler ile görevden uzaklaştırma tedbirinin devamına gerek kalmadığına karar verilenler görevlerine iade edilir.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ve yönetimsel para cezaları

MADDE 46 – (1) Kurumların kurucularının ve kurucu temsilcilerinin Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almış olması yada terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara üyeliği, mensubiyeti yada iltisakı ya da bunlarla irtibatlı olması hâlinde kurumun kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(2) Kurumların kurucu ve kurucu temsilcilerinin Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili haklarında kovuşturma bulunması hâlinde kovuşturma sonuçlanıncaya kadar kurumun barınma hizmeti vermesi Bakanlığın onayıyla belirlenen tarihten başlayarak geçici olarak durdurulur. Kovuşturma sonucunda bu kişilerin ceza almaması hâlinde geçici durdurma işlemi kaldırılır.

(3) İnceleme, soruşturma yada denetimlerde Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hâllerin tespiti hâlinde belirlenen yönetimsel para cezaları verilir yada tespit edilen hâlin tekrarı durumuna gore kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(4) Her ne isim altında olursa olsun öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ruhsat alınmadan yürütülmesi hâlinde aynı fıkrada belirtilen yönetimsel para cezası verilir ve bu bölgeler valilikçe kapatılır.

(5) Kurum açma izni verilen kurumlardan, altı ay içinde barınma hizmetine başlamayan, faaliyete başladıktan sonrasında faaliyetine izinsiz fasıla veren kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, bu tarz şeyleri vermeye yetkili makam tarafınca iptal edilir ve valilikçe kapatma işlemi yapılır.

(6) 19 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan kurucular ile ilgili brüt asgari ücretin beş sert yönetimsel para cezası uygulanır.

(7) İdari para cezaları, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafınca uygun görülmesi hâlinde verilir. Verilen yönetimsel para cezası gerçek şahıs ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanunu hükümlerine gore valilikçe bildiri edilir. Kanunda belirtilen yönetimsel para cezaları, yetkili makam tarafınca fiilin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üstünden belirlenir. Verilen yönetimsel para cezaları özel barınma hizmetleri modülüne işlenir ve aynı fiillerin tekrarının olup olmadığı bu modül üstünden denetim edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yemek hizmeti

MADDE 47 – (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda aş hizmeti verilmesi zorunludur.

(2) Kurumlar, 17/12/2011 tarihindeki ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan Besin ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası gereği aş partisinin her çeşidinden alınan bir mesele yetmiş iki saat uygun koşullarda saklanmasını sağlamakla yükümlüdür.

(3) Yemek listeleri müdür, müdür yardımcısı yada yönetim memurunun başkanlığında, öğrenci temsilcisi ile aşçıdan oluşan komisyon tarafınca aylık olarak düzenlenir ve duyuru edilir.

(4) Yemekler ve miktarları bir öğrenciye lüzumlu olan gıda maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak özellikte olmalıdır. Yemek listelerinin düzenlenmesinde mevsimler ve öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınır.

(5) Aynı gerçek yada tüzel kişiye ilişik ani çok kurum olması hâlinde, aş hazırlanan kurum yada aş hizmeti satın alınan müessese, aş hizmeti alan kurum yönetimine karşı görevli olmak suretiyle, kurucuya ilişik başka kurumlara da aş hizmeti verebilir.

(6) Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde 11/6/2010 tarihindeki ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Besin ve Yem Kanunu hükümlerine uyulur.

Kurum çalışma esasları ve iş takvimi

MADDE 48 – (1) Kurumlar, Bakanlıkça belirlenen barınma hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar uyarınca kurum çalışma esasları ile toplumsal, kültürel ve sportif faaliyetlerini senelik iş takvimiyle belirleyerek bir örneğini il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne verir.

İlan ve reklam

MADDE 49 – (1) Kurumlar, yalnızca amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve duyuru verebilir sadece reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamaz, şahıs resimleri ve adları kullanamaz, televizyonda reklam ve duyuru yapması imkansız. Kurumlar; reklam ve ilanların birer örneğini yayımından evvel bağlı bulundukları il yada ilçe millî eğitim müdürlüğüne vermek zorundadır.

(2) Kurumların reklam ve ilanlarında 7/11/2013 tarihindeki ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı durumların bulunması hâlinde bu vaziyet Reklam Kuruluna da bildirilir.

Ortak hükümler

MADDE 50 – (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerinin fikri, ruhi ve bedeni gelişimlerini sağlayabilmeleri amacıyla sportif, kültürel ve toplumsal faaliyetlere katılmaları sağlanır. Bu hususta öğrencilerin tahsil gördükleri okullarla ortaklaşa iş yapılabilir. Yürütülen bu faaliyetlerle ilgili olarak rehber öğretmen/psikolojik danışman tarafınca yada bulunmaması hâlinde yönetim memuru ya da belleticiler tarafınca etkinlik ve gelişim dosyaları oluşturulur.

(2) Öğrenci barınma hizmeti faaliyetleri başka adlarla oluşturulan yerlerde verilemez.

(3) Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi yada belletici tarafınca kurum binası tanıtılır, acil durumlar için tahliye yolları ile toplanma bölgeleri gösterilir. Kurumun tanıtıldığına dair vesika, kurum yönetimi ile öğrenci tarafınca imzalanarak kurumda dosyalanır, bir nüshası öğrenciye verilir.

(4) Kurumlarda, kurum çalışanının ve öğrencilerin katılmış olduğu acil vaziyet tahliye uygulaması her sene öğretim senesinin başladığı ilk hafta ile ikinci yarıyılın ilk haftası içinde olmak suretiyle yılda iki kez yapılır ve tutanakla kayıt altına alınır.

(5) Kurumlarca, 20/6/2012 tarihindeki ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun tedbirler alınır.

(6) Kurumların ısınma sistemi kalorifer yada iklimlendirme sistemi ile yapılır.

(7) Kurumlar; fiziki özellikleri ile işletme ve hizmet kalitesine gore Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sınıflandırılabilir.

Kuruculara ve personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmiş olduğu tarihte faaliyette bulunan özel öğrenci yurtları ve öğrenci pansiyonlarında vazife yapmakta olan personel ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifikaya haiz olmaları hâlinde müdürler aynı kurumda vazife halletmeye devam edebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmiş olduğu tarihte faaliyette bulunan özel öğrenci vatan ve pansiyonlarının kurucuları ve var kurucu temsilcileri ile ilgili 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen lisans mezunu olma şartı aranmaz.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekler için linke tıklayınız

Kaynak

  YORUMLAR

  En az 10 karakter gerekli

  Sıradaki haber:

  Aday memurken çekilme eden memurun tekrardan atanma… 2021

  HIZLI YORUM YAP

  MEBhaber.NET'e üye olun

  Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

  MEBhaber.NET'e giriş yapın

  Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

  küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat