>

Ulusal bayramlara resmi tatillere denk gelen bab… 2020

Ulusal bayramlara resmi tatillere denk gelen babalık evlenme ölüm izinleri daha sonra kullanılabilir mi?

 

Ulusal bayramlara resmi tatillere denk gelen bab… 2020
 

657 sayılı Devlet memurları kanununa gore memurların evlenme ölüm babalık benzer şekilde nedenlerle mazret izni kullanma hakları bulunmaktadır. Memurların kullanacakları bu izinlerin kullanılması izindeki olayın vukuu bulmasına bağlandığından dolayı memurlar bu izinleri olayların vukuu bulmuş olduğu tarihten başlayarak kullanmaktadırlar. Memurların kullanma hakkına haiz oldukları mazeret izin sürelerine denk gelen hafta sonu tatilleri kurban ve ramazan bayramı süreleri ile resmi tatil (dinlence) (dinlence) günlerinde mazaret izin sürelerinin nasıl ne şekilde ne şekilde hesaplanacağı hususu memurlar içinde arasıra tereddüt mevzusu olmaktadır. Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan Devlet Personel Başkanlığı görüşünde resmi tatil (dinlence) (dinlence) günlerine denk gelen mazaret izinlerinin ondan sonrasında kullanılmasının mümkün olmadığı yönünde görüş verilmiştir.

İlgili görüştede belirtildiği suretiyle mazeret izinleri takvim günü olarak hesaplanmakta ve olayın meydana gelmesine istinaden verilmektedir.

ÖZET: Devlet memurunun senelik yada mazeret izin süresinin Başbakanlıkça verilen yönetimsel izin ile Ulusal Bayram ve genel tatil (dinlence) (dinlence) günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin senelik yada mazeret izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği ile senelik iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen personelin talebinin yerine getirilmesinde idarenin takdir yetkisinin bulunup bulunmadığı hk. (29.04.2016 – 2635)

Devlet memurunun senelik yada mazeret izin süresinin Başbakanlıkça verilen yönetimsel izin ile Ulusal Bayram ve genel tatil (dinlence) (dinlence) günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin senelik yada mazeret izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği ile senelik iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen personelin talebinin yerine getirilmesinde idarenin takdir yetkisinin bulunup bulunmadığı hususlarında görüş talep eden ilgi {{yazı}} incelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Emek verme şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50 nci maddesinde; “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve bayanlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli senelik izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” hükmü yer almıştır. Bilindiği suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İzin” başlıklı 23 üncü maddesinde; “Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.” hükmü, “Emek verme saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil (dinlence) (dinlence) olmak suretiyle düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yada bu kanuna yada özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle değişik çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” hükmü, “Senelik izin” başlıklı 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının senelik izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü, “Senelik izinlerin kullanılışı” başlıklı 103 üncü maddesinde; “Senelik izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan yada ihtiyaca gore kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki senenin izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bundan önceki yıl dış, önceki yıllara ilişik kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve başka mazeret izinleri haricinde, ayrıyeten senelik izin verilmez. Hizmetleri esnasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl senelik izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” hükmü,

“Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinde;

“A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonrasında sekiz hafta olmak suretiyle toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenmiş olur. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun bulunduğunu doktor raporuyla belgeleyen hanım memur (işgören) (işgören), isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalmış olduğu süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenmiş olur. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan kısmı de doğum sonrası analık izni süresine {ek} edilir. Doğumda yada doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur (işgören) (işgören) olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin yada çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin yada eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller haricinde, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt haricinde diplomatik misyon şefi tarafınca, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan yada bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler dış olmak suretiyle, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir.

Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, senelik izinden düşülür.

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden başlayarak ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler içinde ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, hanım memurun tercihi esastır.

E) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak anne yada babadan yalnız biri tarafınca kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan yada bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

F) Senelik izin ve mazeret izinleri esnasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler dış malî haklar ile toplumsal yardımlara dokunulmaz.” hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, 17/03/1981 tarihindeki ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Ulusal Bayram, genel tatil (dinlence) (dinlence) günleri (resmi bayram günleri, dini bayram günleri, yılbaşı tatili ve 1 Mayıs günü) ile hafta tatiline yer verilmektedir. Ayrıca, Başbakanlık Genelgeleri ile Cumhuriyet, Ramazan ve Kurban Bayramı Tatili benzer şekilde belirli dönemlerde hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, halk kurum ve kuruluşundaki bütün çalışanlar yönetimsel izinli sayılabilmektedir.

Bu itibarla;

– Senelik izin süreleri içinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin senelik izne dahil edilmesi; senelik izin verilirken senelik izin süreleri içinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil (dinlence) (dinlence) günleri ile Başbakanlıkça yönetimsel izinli sayılan sürelerin senelik izne dahil edilmemesi; senelik izin verildikten sonrasında Başbakanlıkça yönetimsel izinli sayılan sürelerin senelik izin süreleri içinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin senelik izin süresinden düşülmesi ve ondan sonrasında amir tarafınca uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine gore kullandırılması gerektiği,

– 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde belirlenen mazeret izinlerinin izin hakkını doğuran vakası müteakiben kullanılması gerektiği değerlendirildiğinden, kullanılmayan izinlerin ondan sonrasında başka bir zamanda kullandırılmasının mümkün bulunmadığı,

– Senelik iznin amirin uygun bulacağı zamanlarda verileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, senelik iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen memurun talebinin karşılanmasında da amirin takdir yetkisinin bulunmuş olduğu, mütalaa edilmektedir.

Kaynak Mevzuat

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Doğum yaptıktan sonrasında memur (işgören) (işgören) atanan ilgili ilgili kişinin süt … 2020

HIZLI YORUM YAP

MEBhaber.NET'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

MEBhaber.NET'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

küçükçekmece araç kiralama eyüp evden eve nakliyat