h Dolar 8,6621 %0.11
h Euro 10,1670 %0.11
h BIST100 1.409,72 %0.16
h Bitcoin 385002 %4.69754
a Öğle Vakti 13:02
İstanbul 13°
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • istanbul
 • izmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Kahramanmaraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
a
X
 • MEBhaber.NET
 • Memurlar
 • Yetkili kılınma şeklinde görevlendirilenlere vekalet aylığı ödenir mi? 2021

Yetkili kılınma şeklinde görevlendirilenlere vekalet aylığı ödenir mi? 2021

Yetkili kılınma şeklinde görevlendirilenlere vekalet aylığı ödenir mi?

Yetkili kılınma şeklinde görevlendirilenlere vekalet aylığı ödenir mi? 2021

Yetkili kılınma şeklinde görevlendirilenlere vekalet aylığı ödenir mi?

Bir göreve vekâleten atanan kişiye vekâlet etmiş olduğu göreve ilişkin vekâlet aylığı, taraf ödeme ve tazminatın ödenebilmesi için atamanın usulüne uygun şekilde yapılması ve vekilin asilde aranan şartları taşıması gerektiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesi uyarınca vekâleten atanma suretiyle değil, yetkili kılınma suretiyle gelir müdürlüğü görevini yürüten davacıya, söz mevzusu göreve ilişkin vekâlet aylığı yada buna eş kıymet tutarda bir meblağın tazminat olarak ödenmesi mümkün olmadığı hakında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/3141 E. , 2020/4729 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3141
Karar No : 2020/4729

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek vekâlet tutarı yönünden bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava mevzusu istem: ………………………………….Müdürlüğünde lider olarak vazife yapmakta iken, yetkili kılınma şeklinde 07/08/2007 tarihinden başlayarak gelir müdürü olarak görevlendirilen davacı tarafınca, vekâlet aylığına eş kıymet bir tazminatın ödenmesi, bu isteğin kabul edilmemesi halinde vekâlet onayının aylıklıya çevrilmesi istemiyle meydana getirilen başvurunun reddine yönelik işlemin iptali ile 3.500,00-TL maddi tazminatın işletilecek kanuni faiziyle beraber ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …. İdare Mahkemesince, Mahkemelerinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, Danıştay Onikinci Dairesinin 27/12/2018 tarih ve E:2018/3425, K:2018/6917 sayılı kararıyla bozulması üstüne bozma sonucuna uyulmak suretiyle, Danıştayın istikrar kazanmış bulunan kararlarına bakılırsa, personel rejiminde tedviren görevlendirmenin hukuki dayanağının olmadığı, bir göreve vekâleten atanan kişiye vekâlet etmiş olduğu göreve ilişkin vekâlet aylığı, taraf ödeme ve tazminatın ödenebilmesi için atamanın usulüne uygun şekilde yapılması ve vekilin asilde aranan şartları taşıması gerektiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesi uyarınca vekâleten atanma suretiyle değil, yetkili kılınma suretiyle gelir müdürlüğü görevini yürüten davacıya, söz mevzusu göreve ilişkin vekâlet aylığı yada buna eş kıymet tutarda bir meblağın tazminat olarak ödenmesi mümkün olmadığından, davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı nedeni öne sürülerek davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı yönetim tarafınca, İdare Mahkemesince davanın reddine karar verilmiş olmasına rağmen idareleri lehine vekâlet tutarına hükmedilmemesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ :Kararının düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonrasında gereği görüşüldü:

İLGİLİ MEVZUAT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değişik “Temyiz incelemesi üstüne verilecek kararlar” başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; temyiz incelemesi sonunda kararda tekrardan yargılama yapılmasına gereksinim duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik yada yanlışlıklar var ise Danıştayın sonucu düzelterek onayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde; temyiz incelemesinde bir tek maddi hatalarda değil, hem de tekrardan yargılama yapılmasını gerektirmeyen eksiklik ya da yanlışlıkların da düzelterek onama sonucu verilmesinin sağlandığı, uygulamada, vekâlet tutarına, yargılama giderlerine ya da faize hükmedilmesinin unutulması ya da bunların yanlış hesaplanması benzer biçimde, kararın asli olmayan unsurlarında görülen bir kısım eksiklik ya da yanlışlıklar sebebiyle bozma kararları verildiği, bunun mahkeme tarafınca yine karara bağlandığı ve tekrar bu kararlara karşı tekrardan yasa yollarına başvurulabilmesi sebebiyle hem vakit hem de emek yitirilmesine sebep olunduğunun görüldüğü, bu suretle esasa etkili olmayan mevzularda Danıştayın kati karar vermesi sağlanarak uyuşmazlığın hızla sonuçlandırılmasının amaçlandığı hususlarına yer verilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinin yollamada bulunmuş olduğu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Yargılama Giderleri” başlıklı 323. maddesinde, vekille takip edilen davalarda yasa gereğince takdir olunacak vekâlet tutarı yargılama giderleri içinde sayılmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlık Tutarı” başlıklı 164. maddesinde, avukatlık tutarının, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı yada kıymeti ifade etmiş olduğu, 168. maddesinin nihayet fıkrasında ise avukatlık tutarının takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı yada dava sonunda yargı verildiği tarihte yürürlükte olan tarifenin temel alınacağı kurala bağlanmıştır.

Öte taraftan, halk idarelerinin hukuk hizmetleri 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve {Özel} Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile tekrardan düzenlenmiş olup, anılan Kanun Hükmünde Kararname’nin “Davalardaki temsilin niteliği ve vekâlet tutarına hükmedilmesi ve dağıtımı” başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasında, tahkim usulüne doğal olarak olanlar iç adli ve yönetimsel davalar ile icra dairelerinde idarelerin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafınca meydana getirilen takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, bunlar tarafınca temsil ve takip edilen dava ve işlerde ilgili mevzuata bakılırsa hükmedilmesi ihtiyaç duyulan meblağ üstünden idareler lehine vekâlet tutarı takdir edilir.” kuralına yer verilmiştir.

Temyize mevzu Mahkeme kararının verildiği tarihte yürürlükte olan 02/01/2019 tarih ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya sürülen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 1. maddesinde, tüm hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri içinde geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan yada avukatlık tutarının yasa gereği karşı tarafa yükletilmesi ihtiyaç duyulan durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümlerinin uygulanacağı; 3. maddesinde, yargı yerlerince avukata ilişkin olmak suretiyle karşı tarafa yükletilecek avukatlık tutarının, ekli Tarifede yazılı miktardan azca ve üç katından fazla olamayacağı; bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresinin göz önünde tutulacağı; 5. maddesinde, hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukatın, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanacağı; 14. maddesinin 1. fıkrasında, yönetim mahkemelerinde davaya yanıt verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması yada bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda tarifede yazılı ücretin yarısına, başka durumlarda tamamına hükmedileceği; 20. maddesinde, avukatlık tutarının takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı yada dava sonunda yargı verildiği tarihte yürürlükte olan tarifenin temel alınacağı kurala bağlanmış olup, anılan Tarifenin İkinci Kısım İkinci Bölümünde ise, yönetim mahkemelerinde duruşmasız görülen davalar için 1.362,00-TL tutarında asgari avukatlık tutarı tespit edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Van Defterdarlığında yetkili kılınma şeklinde gelir müdürü olarak görevlendirilen davacı tarafınca, vekâlet aylığına eş kıymet bir tazminatın ödenmesi, bu isteğin kabul edilmemesi halinde vekâlet onayının aylıklıya çevrilmesi istemiyle meydana getirilen başvurunun reddine yönelik işlemin iptali ile 3.500,00 TL maddi tazminatın işletilecek kanuni faiziyle beraber ödenmesine karar verilmesi istemiyle oluşturulan davada, dava dilekçesinin davalı …Valiliği’ne 04/03/2008 tarihinde bildiri edilmiş olduğu, birinci müdafa dilekçesinin 01/04/2008 tarihinde Vali adına Hukuk İşleri Müdürü imzasıyla sunulmuş olduğu, devam eden süreçte … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı karara karşı davacı tarafınca itiraz yoluna başvurulması sebebiyle itiraz dilekçesinin davalı idareye 29/03/2010 tarihinde tebliği üstüne bu kez davalı idarenin, müdafa dilekçesini Vali adına Hukuk İşleri Müdür Vekili vesilesiyle 16/04/2010 tarihinde dosya kapsamına sunmuş olduğu, anılan kararın … Bölge İdare Mahkemesince bozulması üstüne … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı karara karşı temyiz başvurusunun Vali adına Hukuk İşleri Müdür Vekili imzasıyla verildiği, belirtilen kararın Danıştay Onikinci Dairesince bozulması üstüne Van 1. İdare Mahkemesince verilen temyize mevzu kararda, davanın reddine karar verilmiş olmasına rağmen, davalı yönetim lehine avukatlık tutarına hükmedilmediği anlaşılmaktadır.

Yukarıda metnine yer verilen 659 sayılı Kanun Hükmünde Karaname’de, idareleri yönetimsel yargı mercilerinde temsil etme yetkisi, hukuk birimi amirlerine, muhakemat müdürlerine, hukuk müşavirlerine ve avukatlara tanınmış olup, avukat olmasalar dahi hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri ve hukuk müşavirleri tarafınca takip edilip idareler lehine sonuçlanan davalarda, ilgili mevzuata bakılırsa hükmedilmesi ihtiyaç duyulan meblağ üstünden idareler lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekâlet tutarının takdir edilmesi gerektiği belirtilmiş olup, yukarıda belirtilen esaslara bakılırsa davalı yönetim lehine vekâlet tutarına hükmedilmesi gerekmektedir.

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca, davalı yönetim tarafınca Hukuk İşleri Müdürü ve Hukuk İşleri Müdür Vekili ile temsil edilen dava ret ile sonuçlandığından, davalı yönetim lehine karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakılırsa vekâlet tutarına hükmedilmesi gerekirken, bu hususta temyize mevzu kararda yargı kurulmamasında hukuki isabet bulunmamakta ise de; bu hususun düzeltilmesi mümkün bulunduğundan anılan kararın bozulmasını gerektirmemiştir.

Bu durumda, davalı yönetim lehine avukatlık tutarına hükmedilmemesinin, tekrardan yargılama yapılmasına gereksinim duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik yada yanlışlık kapsamında olduğu dikkate alındığında, yargı fıkrasının; “Kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.362,00-TL vekâlet tutarının davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine” şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize mevzu kararın “Kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.362,00-TL vekâlet tutarının davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine” şeklinde düzeltilerek ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üstünde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden başlayarak 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak suretiyle 24/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak Mevzuatinyeri.com

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Şeflerin özel hizmet tazminatı arttı mı? 2021

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sperrmüll Berlin

İstanbul escort Tuzla escort Acıbadem escort Bostancı escort Bağdat caddesi escort Erenköy escort Suadiye escort Küçükyalı escort Şerifali escort Kurtköy escort Sultanbeyli escort Göztepe escort Kayaşehir escort Çapa escort Bahçelievler escort Fatih escort Fındıkzade escort Beşiktaş escort escort girl dubai escort girls berlin seks hikayeleri sex hikayeleri sex izle sikiş kısa link